I. OPIS KIERUNKU

Kierunek GEOINFORMATYKA łączy 3 obszary naukowo-inżynierskie:
 • kompleksową teledetekcję,
 • inżynierię i analizę danych,
 • zagadnienia geoinżynieryjne i hydroinżynieryjne.

Absolwenci kierunku GEOINFORMATYKA zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie kompleksowej teledetekcji (Complex Remote Sensing), która jest połączeniem teledetekcji geodezyjnej oraz metod geofizycznych. Nauczą się technik zdalnego i nieinwazyjnego pozyskiwania geodanych i hydrodanych z wykorzystaniem pomiarów satelitarnych, lotniczych/dronowych, naziemnych oraz nawodnych dla wszystkich trzech geosfer, tzn. litosfery, hydrosfery i atmosfery.

Zagadnienia informatyczne, które poznają, zaliczają się do zagadnień Data Science, tzn. do inżynierii i analizy danych, a ich opanowanie pozwala wykonać przetwarzanie cyfrowych geodanych i hydrodanych, ich komputerową wizualizację oraz analizę i interpretację.

Specjalistyczna wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów pozwolą absolwentom kierunku GEOINFORMATYKA na czynne uczestnictwo w pracach interdyscyplinarnych zespołów zajmujących się zagadnieniami geoinżynierii (tzn. geodezji i kartografii, geofizyki, geologii i geomorfologii, geotechniki i geomechaniki) oraz hydroinżynierii (tzn. hydrologii, hydrogeologii, hydrauliki, hydrotechniki).

Kierunek GEOINFORMATYKA wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy XXI wieku, ponieważ - jak przekonuje Harvard Bussiness Review - DATA SCIENTIST, czyli osoba zajmująca się inżynierią i analizą danych (m.in. geodanych i hydrodanych) to:
„…najbardziej seksowny zawód XXI wieku…”
„ (...) Żyjemy w fascynującej dobie przeciążenia informacyjnego… zarówno samo zdobycie różnorakich danych, jak i późniejsze ich przechowywanie, nie stanowi już właściwie żadnego problemu. Wyzwaniem pozostaje jednak przetworzenie tego oceanu nic niemówiących ciągów bitów na użyteczną wiedzę…. Z tego rodzaju wyzwaniami mierzy się m.in. względnie nowa, ale prężnie rozwijająca się dziedzina Data Science, która wymaga od zajmujących się nią profesjonalistów nie tylko dziedzinowej wiedzy eksperckiej, ale również szeroko pojętej kreatywności i ciekawości świata”.
cytat z książki „Przetwarzanie i analiza danych w języku Python”
 
II. DLA KOGO

Kierunek GEOINFORMATYKA jest kierunkiem łączącym nowoczesne techniki informatyczne (należące do Data Science) z szeroko rozumianymi zagadnieniami z zakresu nauk o Ziemi i inżynierii środowiska (do których zalicza się m.in. geoinżynierię i hydroinżynierię).
Dlatego też, kierunek adresowany jest do osób, które z jednej strony interesują się zagadnieniami informatycznymi i chcą nadal rozwijać się zawodowo w tym obszarze, a dodatkowo chciałyby wyspecjalizować się w pozyskiwaniu, przechowywaniu, zabezpieczeniu, przetwarzaniu, wizualizacji i analizie geodanych i hydrodanych.
Kierunek jest więc idealnym wyborem dla osób, które interesują się informatyką, fizyką, matematyką, geografią oraz lubią przebywać w terenie, gdzie prowadzone są pomiary z zakresu geodezji i geofizyki, przy użyciu specjalistycznych urządzeń elektronicznych.
Reforma szkolnictwa wyższego i nauki rozpoczęta w 2018 roku wprowadziła m.in. pojęcie „Nie ilość, lecz jakość”. Aby utrzymać bardzo wysoką jakość nauczania, rekrutację ograniczono do 36 osób rocznie, co pozwoli na stworzenie elitarnego kierunku kształcącego Data Scientists, o specjalności Geo-Hydro-Data Scientists.
ATUTY

W odróżnieniu od innych uczelni w Polsce, kierunek GEOINFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki PK, jako jedyny łączy trzy obszary:
 • kompleksowego (tzn. geodezyjno-geofizycznego) i nieinwazyjnego gromadzenia geodanych i hydrodanych;
 • rozpoznania wszystkich trzech geosfer oraz analizy procesów zachodzących w litosferze, hydrosferze i atmosferze;
 • wykorzystania technik inżynierii i analizy danych do przetwarzania, wizualizacji i interpretacji geodanych i hydrodanych.
Ważnym elementem systemu nauczania jest oparcie go na 3 zestawach przedmiotów, są to:
 • przedmioty ogólne, które pozwolą przede wszystkim na zdobycie umiejętności biegłego posługiwania się językiem obcym oraz zajęcia z zakresu ekonomii i prawa, które ułatwią założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej;
 • przedmioty kierunkowe, które pozwolą na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kompleksowej teledetekcji oraz na poznanie zagadnień geoinżynieryjnych i hydroinżynieryjnych jak również wprowadzą studenta w zagadnienia informatyczne;
 • wybieralne przedmioty specjalnościowe (stanowiące 38% wszystkich zajęć), które pozwolą studentom na samodzielne ukierunkowanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w 4 najważniejszych obszarach informatyki, tzn. programowanie, zagadnienia bazodanowe, komputerowe techniki wizualizacji i analizy danych, technologie internetowe.
III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU
GEOINFORMATYKA


Na I roku studiów pogłębisz wiedzę z zakresu matematyki i fizyki, która jest niezbędna do zrozumienia i opisu procesów zachodzących w geosferach (tj. litosferze, hydrosferze i atmosferze). Zapoznasz się z zagadnieniami z zakresu geoinżynierii (gdzie pracuje się z geodanymi) i hydroinżynierii (gdzie pracuje się z hydrodanymi). Opanujesz zagadnienia z dziedziny fizyki atmosfery, ze szczególnym uwzględnieniem meteorologii i klimatologii, co jest istotne ze względu na szybko zachodzące obecnie na Ziemi zmiany klimatyczne. Na I roku przekazywana jest również wiedza wprowadzająca do zagadnień informatycznych, które będą wykorzystywane na wyższych latach, m.in. podstawy programowania (w C++/C#) i algorytmika, wprowadzenie do projektowania w środowisku CAD, techniki wizualizacji danych i grafika komputerowa, architektura komputerów i systemy operacyjne oraz technika cyfrowa.


Na II roku studiów wprowadzane są zagadnienia kompleksowej teledetekcji, tzn. geofizyka inżynierska i teledetekcja geodezyjna oraz omawiane są techniki fotogrametrii i systemy GNSS. Następnie poznajesz tematykę gromadzenia danych pozyskanych z kompleksowych metod teledetekcyjnych (tj. zagadnienia bazodanowe) oraz zagadnienia przetwarzania i analizy geodanych i hydrodanych (m.in. systemy algebry komputerowej, programowanie w języku Python i w środowisku Matlab, przetwarzanie sygnałów cyfrowych, statystyka komputerowa). Na II roku studiów uczysz się także zagadnień z zakresu wizualizacji i analizy geodanych i hydrodanych w Systemach Informacji o Terenie (SIT) oraz w Systemach Informacji Geograficznej (GIS).


Na III roku studiów zdobywasz zaawansowane kompetencje informatyczne (należące w większości do Data Science) z zakresu przetwarzania i analizy geodanych i hydrodanych, pogrupowane w 3 modułach specjalnościowych, tzn.: programowanie II (m.in. UML, Java, aplikacje geoinformatyczne), bazy danych II (m.in. platforma Oracle, Big Data, hurtownie danych), techniki wizualizacji i analizy danych (m.in. przetwarzanie i analiza obrazów cyfrowych, poszerzenie zagadnień dotyczących środowiska CAD). Na III roku wprowadzane są również narzędzia internetowe (tj. HTML, CSS, PHP).
Przez I, II i III rok studiów prowadzone są zajęcia z języków obcych. Na III roku zyskujesz podstawową wiedzę prawno-ekonomiczną oraz humanistyczno-społeczną, niezbędną przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.
Po III roku nasi studenci odbywają praktyki w bazie terenowej Polskiej Akademii Nauk zlokalizowanej pomiędzy Nowym Targiem a Zakopanem. W ramach praktyk nauczysz się projektowania i wykonywania pomiarów oraz przeprowadzisz komputerowe przetwarzanie, wizualizację i analizę zgromadzonych geodanych i hydrodanych.


IV rok studiów (semestr zimowy) poświecony jest na przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej. Rozwijasz także i pogłębiasz swoją wiedzę w zakresie zaawansowanych technik internetowych o zagadnienia związane z pozyskiwaniem danych z baz danych udostępnianych internetowo, projektowaniem i budową sieci komputerowych, administracją systemów komputerowych, programowaniem w języku JavaScript.
IV. PO STUDIACH
KONTYNUACJA NAUKI

Absolwenci I stopnia kierunku GEOINFORMATYKA mogą kontynuować naukę na II stopniu kierunku, co pozwoli im wyspecjalizować się w dwóch obszarach, tzn.:
 • w zaawansowanych technikach Data Science, m.in. Artificial Intelligence, Data Mining, Machine Learning oraz
 • w symulacjach komputerowych (tj. w modelowaniu numerycznym) zagadnień z zakresu nauk o Ziemi i inżynierii środowiska.
Amerykańskie portale rekrutacyjne wskazują od kilku lat, że specjaliści z Data Science znajdują się na czele listy „25 Best Jobs in America".
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci kierunku GEOINFORMATYKA będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in.:
 • jako twórcy i użytkownicy oprogramowania dedykowanego dla inżynierii i ochrony środowiska oraz nauk o Ziemi,
 • w firmach geoinżynieryjnych oraz w firmach hydroinżynieryjnych, gdzie znajdą zatrudnienie w działach zajmujących się przetwarzaniem, wizualizacją i analizą geodanych i hydrodanych,
 • w firmach wykorzystujących środowisko CAD, jako programiści i użytkownicy baz danych geoprzestrzennych, jako projektanci i użytkownicy systemów GIS i SIT,
 • uniwersalna wiedza i umiejętności z zakresu Data Science zdobyte podczas studiów pozwolą na poszukiwanie pracy w firmach z branży IT i innych instytucjach zajmuących się gromadzeniem i zabezpieczaniem danych oraz ich dalszym przetwarzaniem, wizualizacją i analizą.
Rekrutacja na studia I stopnia
krok po kroku
KONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek GEOINFORMATYKA

Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem, pok. 328


+48 12 628 28 05
(st. stacjonarne)

s-0@wis.pk.edu.plKatedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)

+48 12 628 28 12
sekretariat@iigw.pk.edu.pl

www.iigw.pk.edu.pl