rozmiar

kontrast

 Zarządzenie dziekana dotyczące studiów niestacjonarnych

ZARZĄDZENIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Zgodnie z Zarządzeniem J.M. Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierza FURTAKA nr 13 z dnia 23.04.2013 r., przypominam, że w związku z wymogami formalnymi oraz koniecznością właściwego przebiegu procesu dydaktycznego, obowiązują następujące zasady wpisu na semestr letni 2013/2014:

A.
Sesja egzaminacyjna odbędzie się w następujących terminach:
zimowa sesja egzaminacyjna:   28.01-09.02.2014 r.;
poprawkowa sesja egzaminacyjna:  10.02-16.02.2014 r.;
uzupełnienie braków punktowych:  17.02-16.03.2014 r.

B.
Wszyscy studenci, niezależnie od uzyskanych zaliczeń w semestrze zimowym są zobowiązani do przedłożenia indeksów i kart egzaminacyjnych do dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2014 r. (nie dotyczy studentów I i II roku studiów)

C.
Rejestracja na semestr letni 2013/2014 będzie udzielana tylko zgodnie z §20 pkt. 2 Regulaminu Studiów cyt.
/… W przypadku, gdy braki punktowe z poprzedniego semestru są mniejsze lub równe 12 punktów ECTS, a łączna liczba braków punktowych jest mniejsza lub równa 18 punktów ECTS możliwa jest rejestracja na kolejny semestr studiów z długiem kredytowym …/
D.
Podania o: (1) uzyskanie rejestracji na kolejny semestr z długiem kredytowym, (2) skierowanie na powtarzanie semestru lub (3) urlopy od zajęć należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2014 r.
Wzory podań można pobrać ze strony WIŚ: http://www.wis.pk.edu.pl/pliki+i+dokumenty,s46.html?i3

Podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane!!!
W dniach 24-28.02.2014 r. dziekanat Studiów Niestacjonarnych będzie nieczynny z powodu prac administracyjnych.

E.
Sprawy zaliczeń w trybie awansu będą rozpatrywane indywidualnie.

F.
Wpłat za semestr zimowy 2013/2014 dokonują studenci którzy:
zaliczyli semestr letni;
składają podanie o wpis z długiem kredytowym.

Terminy wpłat:
studia I stopnia:
 1 rata – do dnia 24.02.2014r. – 933,34 zł
 2 rata – do dnia 01.04.2014r. – 933,33 zł
 3 rata – do dnia 01.05.2014r. – 933,33 zł
lub 2800 zł do dnia 24.02.2014 r.

Osoby, które rozpoczęły studia poprzez rekrutację od roku akademickiego 2012/2013, wnoszą opłatę w kwocie i terminach zgodnych z podanymi w umowach o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne.
 
W przypadku decyzji o skierowaniu na powtarzanie semestru, wniesiona opłata na semestr letni 2013/14 może być przesunięta, decyzją Prodziekana, na następny semestr.

Przypominam o terminowych wpłatach za powtarzanie przedmiotów.


Opłaty wnoszone są przez studentów tylko i wyłącznie na indywidualne numery kont.


G.
Do chwili pełnego uregulowania spraw formalnych uzyskanie, w dziekanacie, świadczeń nie będzie możliwe.
Niedotrzymanie w/w warunków pociągnie za sobą (bez przypominania) sankcje regulaminowe, ze skreśleniem z listy studentów włącznie.

Proszę o bezwzględne dostosowanie się do w/w zaleceń.

UWAGA !!!

Z dniem 01.10.2012 r. wszedł w życie, uchwalony przez Senat PK, nowy Regulamin Studiów Wyższych na PK http:// bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=1280, z którego wynika, że cyt.

§20 pkt. 3 W ramach wpisu z długiem kredytowym studentowi przysługuje prawo uzupełnienia braków punktowych w ciągu jednego miesiąca.

§20 pkt. 5 Nieuzupełnione braki punktowe powinny zostać uzupełnione w ciągu 1 roku od daty uzyskania wpisu z długiem kredytowym. W przypadku nieuzupełnienia braków punktowych w ciągu 1 roku dziekan może skierować studenta na powtarzanie pierwszego niezaliczonego semestru.

Planowy termin ukończenia studiów ma wpływ na:

możliwość uzyskania wyróżnienia ze względu na wyniki uzyskane w trakcie studiów;
możliwość umieszczenia na liście 5% najlepszych studentów WIŚ, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu studenckiego;
możliwość uzyskania stypendium Rektora dla studentów I stopnia studiów za uzyskanie wysokiej średniej z ostatniego roku studiów, kontynuujących później naukę na studiach II stopnia.

 


Kraków, dnia 22.01.2014 r.       

 data publikacji: 01.02.2014 r. przez: Andrzej Kulig, 3202 odsłon      

NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2021 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt