Zarządzenie dziekana dotyczące studiów niestacjonarnych

ZARZĄDZENIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Zgodnie z Zarządzeniem J.M. Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierza FURTAKA nr 13 z dnia 23.04.2013 r., przypominam, że w związku z wymogami formalnymi oraz koniecznością właściwego przebiegu procesu dydaktycznego, obowiązują następujące zasady wpisu na semestr letni 2013/2014:

A.
Sesja egzaminacyjna odbędzie się w następujących terminach:
zimowa sesja egzaminacyjna:   28.01-09.02.2014 r.;
poprawkowa sesja egzaminacyjna:  10.02-16.02.2014 r.;
uzupełnienie braków punktowych:  17.02-16.03.2014 r.

B.
Wszyscy studenci, niezależnie od uzyskanych zaliczeń w semestrze zimowym są zobowiązani do przedłożenia indeksów i kart egzaminacyjnych do dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2014 r. (nie dotyczy studentów I i II roku studiów)

C.
Rejestracja na semestr letni 2013/2014 będzie udzielana tylko zgodnie z §20 pkt. 2 Regulaminu Studiów cyt.
/… W przypadku, gdy braki punktowe z poprzedniego semestru są mniejsze lub równe 12 punktów ECTS, a łączna liczba braków punktowych jest mniejsza lub równa 18 punktów ECTS możliwa jest rejestracja na kolejny semestr studiów z długiem kredytowym …/
D.
Podania o: (1) uzyskanie rejestracji na kolejny semestr z długiem kredytowym, (2) skierowanie na powtarzanie semestru lub (3) urlopy od zajęć należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2014 r.
Wzory podań można pobrać ze strony WIŚ: http://www.wis.pk.edu.pl/pliki+i+dokumenty,s46.html?i3

Podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane!!!
W dniach 24-28.02.2014 r. dziekanat Studiów Niestacjonarnych będzie nieczynny z powodu prac administracyjnych.

E.
Sprawy zaliczeń w trybie awansu będą rozpatrywane indywidualnie.

F.
Wpłat za semestr zimowy 2013/2014 dokonują studenci którzy:
zaliczyli semestr letni;
składają podanie o wpis z długiem kredytowym.

Terminy wpłat:
studia I stopnia:
 1 rata – do dnia 24.02.2014r. – 933,34 zł
 2 rata – do dnia 01.04.2014r. – 933,33 zł
 3 rata – do dnia 01.05.2014r. – 933,33 zł
lub 2800 zł do dnia 24.02.2014 r.

Osoby, które rozpoczęły studia poprzez rekrutację od roku akademickiego 2012/2013, wnoszą opłatę w kwocie i terminach zgodnych z podanymi w umowach o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne.
 
W przypadku decyzji o skierowaniu na powtarzanie semestru, wniesiona opłata na semestr letni 2013/14 może być przesunięta, decyzją Prodziekana, na następny semestr.

Przypominam o terminowych wpłatach za powtarzanie przedmiotów.


Opłaty wnoszone są przez studentów tylko i wyłącznie na indywidualne numery kont.


G.
Do chwili pełnego uregulowania spraw formalnych uzyskanie, w dziekanacie, świadczeń nie będzie możliwe.
Niedotrzymanie w/w warunków pociągnie za sobą (bez przypominania) sankcje regulaminowe, ze skreśleniem z listy studentów włącznie.

Proszę o bezwzględne dostosowanie się do w/w zaleceń.

UWAGA !!!

Z dniem 01.10.2012 r. wszedł w życie, uchwalony przez Senat PK, nowy Regulamin Studiów Wyższych na PK http:// bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=1280, z którego wynika, że cyt.

§20 pkt. 3 W ramach wpisu z długiem kredytowym studentowi przysługuje prawo uzupełnienia braków punktowych w ciągu jednego miesiąca.

§20 pkt. 5 Nieuzupełnione braki punktowe powinny zostać uzupełnione w ciągu 1 roku od daty uzyskania wpisu z długiem kredytowym. W przypadku nieuzupełnienia braków punktowych w ciągu 1 roku dziekan może skierować studenta na powtarzanie pierwszego niezaliczonego semestru.

Planowy termin ukończenia studiów ma wpływ na:

możliwość uzyskania wyróżnienia ze względu na wyniki uzyskane w trakcie studiów;
możliwość umieszczenia na liście 5% najlepszych studentów WIŚ, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu studenckiego;
możliwość uzyskania stypendium Rektora dla studentów I stopnia studiów za uzyskanie wysokiej średniej z ostatniego roku studiów, kontynuujących później naukę na studiach II stopnia.

 


Kraków, dnia 22.01.2014 r.       

 data publikacji: 01.02.2014 r. przez: Andrzej Kulig, 3611 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt