Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 51/2013
z dnia 11 grudnia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

 

   Na podstawie § 7  załącznika do Zarządzenia nr 2 Rektora PK z dnia 4 lutego 2013 r., zarządza się, co następuje:

 

§1

   Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (zwana dalej Komisją) jest organem odpowiedzialnym za opracowanie, wdrożenie i nadzór Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej


§2

   W skład Komisji wchodzą:

 1. Wyznaczony przez Dziekana Pełnomocnik – jako Przewodniczący
 2. Nauczyciele akademiccy, będący przedstawicielami instytutów funkcjonujących na Wydziale, wyznaczeni przez  Dyrektorów Instytutów Wydziału
 3. Przedstawiciel Komisji Jednostki Pozawydziałowej ds. Jakości Kształcenia, z głosem doradczym
 4. Kierownik dziekanatu
 5. Wyznaczony przez Kierownika dziekanatu pracownik dziekanatu
 6. Przewodniczący Samorządu Studentów Wydziału
 7. Przedstawiciel Doktorantów


§3

   Podstawą prawną działania Komisji są: Zarządzenie Rektora PK nr 2 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Uchwała Rady Wydziału w sprawie opracowania i wdrażania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia z dnia 11.12.2013 r.


§4

   Do zadań Komisji należy nadzór i koordynacja prac związanych z wdrażaniem, funkcjonowaniem i doskonaleniem Systemu na Wydziale, w szczególności:

 1. Opracowanie i aktualizacja polityki jakości kształcenia zgodnie ze strategią rozwoju Uczelni i Wydziału
 2. Wdrażanie i monitorowanie realizacji Krajowych Ram Kwalifikacyjnych na Wydziale
 3. Prowadzenie oceny jakości kształcenia na Wydziale
 4. Inspirowanie działań projakościowych związanych z procesem kształcenia oraz wprowadzenia działań motywujących wysoką jakość kształcenia przez kadrę dydaktyczną, techniczną i administracyjną
 5. Dokonywanie oceny stopnia wdrożenia i funkcjonowania Wewnętrznego Systemu na Wydziale na podstawie corocznych raportów z audytów i przeglądów funkcjonowania Systemu.

 

§5

   Komisję powołuje Rada Wydziału na okres kadencji władz Wydziału


§6

   Posiedzenia Komisji zwoływane są, stosownie do potrzeb, przez Pełnomocnika Dziekana ds. JK, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

 

§7

   Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy składu Komisji.

 

§8

   Ustalenia Komisji są wiążące przy obecności zwykłej większości członków Komisji. Pod nieobecność przedstawiciela danej jednostki organizacyjnej Wydziału dopuszcza się udział w posiedzeniach Komisji osoby delegowanej przez kierownika tej jednostki organizacyjnej.


§9

   Na spotkania Komisji mogą być zapraszane osoby spoza Komisji z głosem doradczym w sprawie Systemu Jakości Kształcenia

 

§10

   Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz Komisji.


§11

   Komisja ma prawo, w głosowaniu tajnym, z zachowaniem zasady zwykłej większości głosów, zgłosić do Dziekana wniosek o odwołanie członka Komisji, z powodu niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków członka Komisji.

 

§12

   W celu efektywnej realizacji swoich zadań Komisja może powołać zespoły eksperckie i robocze, o charakterze stałym lub doraźnym. Komisja określa ich cel powołania, skład, zadania oraz czas ich realizacji. Zespołowi przewodniczy właściwy koordynator powołany przez Komisję.


§13

   Sprawozdanie z prac Komisji Przewodniczący Komisji przedstawia Dziekanowi oraz Radzie Wydziału nie rzadziej niż raz w roku akademickim.


§14

   Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

 
      
ostatnia modyfikacja: 10.12.2014 r. 11615 odsłon

Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt