rozmiar

kontrast

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 4/2013
z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie wytycznych dotyczących dyplomowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

 

   Na podstawie § 25 Regulaminu Studiów Wyższych na PK uchwalonym  przez Senat PK w dniu 27 kwietnia 2012 r. ze zmianami z dnia 26 kwietnia 2013 r., zarządza się, co następuje:


   Dla usprawnienia procesu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Inżynierii Środowiska, wprowadza się poniższą regulację proceduralną, której podstawą są przepisy Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalone przez Senat PK w dniu 27 kwietnia 2012 r.

 

§ 1

Procedura wydawania tematów oraz przedmiot i zakres prac dyplomowych

 

 1. Tematy prac dyplomowych zgłaszają promotorzy do dyrektorów ds. kształcenia w danym instytucie pisemnie lub poprzez zarejestrowanie w systemie elektronicznym (jeśli taki w instytucie istnieje).

 2. Limit prac dyplomowych, przypadających na jednego promotora w danym instytucie, określa dyrektor ds. kształcenia.

 3. Dyrektor ds. kształcenia w danym instytucie, we współpracy z kierownikiem danej katedry/zakładu, zatwierdza tematy prac dyplomowych pod względem merytorycznym oraz jest odpowiedzialny za organizację procesu dyplomowania.

 4. Tematy prac dyplomowych wraz z nazwiskami promotorów powinny być podane do wiadomości studentów (kończących studia I i II stopnia) przez dyrektorów ds. kształcenia w danym instytucie lub opiekunów kierunku (specjalności), w formie przyjętej w instytucie, najpóźniej do połowy przedostatniego semestru studiów.

 5. Tematy prac dyplomowych powinny być podjęte przez studentów najpóźniej do końca przedostatniego semestru studiów w formie wskazanej przez dany instytut, np. wybory w systemie elektronicznym lub bezpośrednie zgłoszenie u promotora.

 6. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą dyrektora ds. kształcenia instytutu prowadzącego specjalność dyplomowania danego studenta oraz akceptacji przez Niego tematu pracy dyplomowej, student może pisać pracę dyplomową pod opieką promotora w instytucie o innej specjalności. Recenzentem takiej pracy musi być pracownik instytutu prowadzącego specjalność dyplomowania.

 7. Przedmiotem inżynierskiej pracy dyplomowej powinno być opracowanie zagadnienia inżynierskiego o charakterze projektowym, technologicznym, lub doświadczalnym (laboratoryjnym), a także analitycznym lub monograficznym, adekwatne do zakresu efektów kształcenia dla pierwszego stopnia studiów.

 8. Przedmiotem magisterskiej pracy dyplomowej powinno być opracowanie zagadnienia o charakterze analitycznym, projektowym, technologicznym, monograficznym lub doświadczalnym (laboratoryjnym) z wykorzystaniem lub dołączeniem pogłębionej analizy i interpretacji, opartej na adekwatnej do zakresu zagadnienia metody studialnej.

 9. Zakres pracy dyplomowej (inżynierskiej lub magisterskiej) powinien być tak dobrany, aby czas potrzebny na jej wykonanie mieścił się w ramach okresu jednego semestru (dyplomowego).

 10. § 2


     Forma pracy dyplomowej i jej obrona


 11. Praca dyplomowa powinna być napisana zgodnie z obowiązującymi polskimi normami. Odpowiednie wymagania techniczne, dotyczące pracy dyplomowej, zostały przygotowane przez zespół Oddziału Informacji Naukowej (OIN) PK i udostępnione na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Środowiska: www.wis.pk.edu.pl/Dyplomowanie. Są one obowiązujące dla prac realizowanych na Wydziale Inżynierii Środowiska na wszystkich rodzajach i stopniach studiów.

 12. Praca dyplomowa powinna zawierać: (1) stronę tytułową, (2) podpisane przez dyplomanta oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej oraz zachowaniu praw autorskich osób trzecich, (3) spis treści, (4) merytoryczną treść pracy, (5) bibliografię oraz (6) wykaz tabel i ilustracji (rysunków, fotografii itp.). Wzory potrzebnych załączników – zatwierdzone odrębnym zarządzeniem Dziekana, będą dostępne na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Środowiska: www.wis.pk.edu.pl/Dyplomowanie.

 13. Praca dyplomowa (inżynierska i magisterska) musi być złożona do rejestracji w Dziekanacie WIŚ co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym egzaminem dyplomowym.

 14. Obrony prac dyplomowych przeprowadzane są przez Wydziałowe Komisje Dyplomowe w instytucie, który reprezentuje dany kierunek i specjalność dyplomowania, także w przypadku objętym pkt. 6 niniejszego Regulaminu.

 15. Jeśli dany kierunek nie posiada specjalności, studenci mają możliwość dyplomowania w każdym z instytutów Wydziału Inżynierii Środowiska.

   Przepisy niniejszych wytycznych wchodzą w życie z dniem ich przyjęcia Uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 




      
ostatnia modyfikacja: 12.12.2014 r. 14747 odsłon

NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 320, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2022 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt