rozmiar

kontrast

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 3/2013
z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie zasad przyjęć na rok 2014/2015 wraz z ustaleniem wykazu kierunków studiów i specjalności stanowiących ofertę dydaktyczną Wydziału Inżynierii Środowiska.

 

   Na podstawie § 24 ust. 3 pkt. 2 Statutu PK, przyjętym uchwałą Senatu PK nr 84/o/12/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. z późn. zm., wprowadza się, co następuje:

 

§ 1

   Wykaz kierunków i specjalności prowadzonych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wraz z określeniem poziomów studiów (I i II stopnia) oraz czasu ich trwania

Zasady przyjęć na poszczególne kierunki z uwzględnieniem form i poziomów studiów
Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2014/15

   Kryterium kwalifikacyjnym jest wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate) albo egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski.

 

Tryb naboru 1
   Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”) ustala się według wzoru:

W = P lub 2R

gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z jednego ze wskazanych w poniższej tabeli przedmiotów:

 

Budownictwo matematyka albo fizyka i astronomia albo chemia
Gospodarka przestrzenna
Ochrona środowiska
matematyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia albo geografia
Inżynieria środowiska matematyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia

 

Tryb naboru 2
   Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali sześciostopniowej od 1 do 6, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli:

 

ocena liczba punktów
6.0 200
5.0 170
4.0 140
3.0 100
2.0 60

 

   Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu    dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli:

 

ocena liczba punktów
5.0 200
4.0 150
3.0 100

   Dla kandydatów, którzy posiadają „starą maturę”, natomiast nie zdawali w części pisemnej egzaminu dojrzałości żadnego z przedmiotów wymaganych podczas rekrutacji na dany kierunek studiów, przeprowadzony zostanie na Politechnice Krakowskiej Centralny Egzamin Wstępny (CEW) z matematyki zgodnie z zasadami egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym (do wyboru).


   Po ogłoszeniu wyników przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, wszystkie osoby zdające CEW zostaną poddane analogicznej procedurze rekrutacyjnej jak kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości wydanym na podstawie egzaminu maturalnego („nowej matury”) (tryb naboru 1).


   Wynik z CEW przeprowadzonego w danym roku akademickim może być uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym także w latach następnych, bez ograniczeń czasowych. Podstawą do przeprowadzenia Centralnego Egzaminu Wstępnego jest porozumienie zawarte pomiędzy Politechniką Krakowską a Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE).

 

Tryb naboru 3

   Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową (International Baccalaureate) ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej matury z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” według poniższej tabeli:

Ocena Liczba punktów dla
kandydatów zdających
na poziomie standard level (SL)
Liczba punktów dla
kandydatów zdających
na poziomie higher level (HL)
Excellent 100 200
Very good 85 170
Good 70 140
Satisfactory 50 100
Mediocre 30 60
Poor 10 20
Very poor 0 0

 

Tryb naboru 4

   W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

§ 2

 

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2014/15

 

Kierunek studiów: Inżynieria środowiska
studia stacjonarne i niestacjonarne

Uprawnieni kandydaci:
   O przyjęcie na kierunek studiów Inżynieria środowiska mogą ubiegać się osoby posiadające:

 1. Tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera Inżynierii środowiska uzyskany w trybie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku Inżynieria środowiska w zakresie specjalności prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej lub innych uczelniach technicznych,
 2. Tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany w zakresie kierunków studiów technicznych, innych niż Inżynieria środowiska.

Kryteria kwalifikacji:
   Kwalifikacji na studia II stopnia dokonuje Komisja Kwalifikacyjna. Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów. 

   Absolwenci Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej po ukończonym kierunku Inżynieria Środowiska I stopnia (lub jednolitych studiach magisterskich), kontynuujący naukę na tej samej specjalności ze średnią z toku studiów co najmniej 4.0, składają jedynie komplet wymaganych dokumentów.

Dla pozostałych kandydatów, tj.:

 1. absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej po ukończonym kierunku Inżynieria Środowiska I stopnia (lub jednolitych studiach magisterskich), kontynuujących naukę na tej samej specjalności ze średnią z toku studiów niższą niż 4.0,
 2. studentów po ukończonym kierunku Inżynieria Środowiska I stopnia (lub jednolitych studiach magisterskich) na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, chcących kontynuować naukę na innej specjalności,
 3. studentów po kierunku Inżynieria Środowiska ukończonym na innej uczelni technicznej,
 4. studentów po innym kierunku technicznym niż Inżynieria Środowiska,

   obliczony zostanie tzw. współczynnik rekrutacji (W) według wzoru:

W = P + 10*STS – EK,

gdzie:

P – tzw. „przynależność”, tj. miejsce i kierunek ukończonych studiów I stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich); P=10 otrzymuje student po kierunku Inżynieria Środowiska (IŚ) I stopnia (lub jednolitych studiach magisterskich), ukończonych na WIŚ PK, kontynuujący naukę na tej samej specjalności lub chcący kontynuować naukę na innej specjalności ze średnią ocen z toku studiów niższą niż 4.0; P=0 otrzymuje student po kierunku IŚ ukończonym na innej uczelni lub student po innym kierunku technicznym niż IŚ,

STS – średnia z toku studiów, określona z dokładnością do 2-ch miejsc po przecinku,

EK – różnice pomiędzy efektami kształcenia osiągniętymi przez kandydata w dotychczasowym toku studiów a efektami kształcenia wymaganymi na WIŚ PK, (określonymi dla poszczególnych przedmiotów w zakresie specjalności prowadzonych na WIŚ), wyrażone liczbą punktów ECTS, przypisanych poszczególnym przedmiotom zgodnie z dodatkowymi kryteriami rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska, zatwierdzonymi przez Radę Wydziału w dniu 14 listopada 2012 roku (dostępne na stronie www.wis.pk.edu.pl). Wstępnej analizy osiągniętych efektów kształcenia dokonuje sam kandydat na odpowiednim formularzu (dostępny na stronie www.wis.pk.edu.pl) i składa do Komisji Rekrutacyjnej wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

   W ramach każdej  specjalności, utworzona zostanie lista rankingowa, w której wartości obliczonego współczynnika rekrutacji (W) ułożone zostaną w ciąg malejący.

   W pierwszej kolejności listę przyjętych na studia II stopnia zapełniają absolwenci Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej po kierunku Inżynieria Środowiska I stopnia (lub jednolitych studiach magisterskich), kontynuujący naukę na tej samej specjalności ze średnią z toku studiów co najmniej 4.0, pozostałe miejsca (do wypełnienia przyjętego limitu) mogą zająć osoby z listy rankingowej.

   Ostateczną decyzję w sprawie przyjęć kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia podejmuje Komisja Kwalifikacyjna.

   Podstawą rekrutacji na kierunek Inżynieria środowiska jest:

 1. złożenie wymaganych dokumentów,
 2. kwalifikacja dokonana przez Komisję Kwalifikacyjną zgodnie z podanymi kryteriami.

   Wymagane dokumenty:

 1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
 2. suplement do dyplomu lub indeks z ukończonych studiów,
 3. zaświadczenie o średniej z toku studiów do 2-ch miejsc po przecinku,
 4. własna, wstępna analiza efektów kształcenia osiągniętych w dotychczasowym toku studiów, dokonana przez kandydata w zakresie wybranych przez siebie specjalności (podstawowej i alternatywnej) na podstawie dodatkowych kryteriów rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska (zatwierdzonych przez Radę Wydziału w dniu 14 listopada 2012 roku) wraz z kartami przedmiotów, które stanowić będą udokumentowanie osiągnięcia tych efektów ,
 5. pozostałe dokumenty wskazane w zarządzeniu Rektora Politechniki Krakowskiej.

   Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2014/15.

   Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/15.


§ 3

Zasady przyjęć laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich ubiegających się o przyjęcie na studia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2014/15

   Brak propozycji WIŚ na rok akademicki 2014/15

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

 
      
ostatnia modyfikacja: 12.12.2014 r. 14960 odsłon

NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 320, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2022 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt