rozmiar

kontrast

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 21/2014
z dnia 28 maja 2014r.

w sprawie korekt w programie studiów doktoranckich

Na podstawie  § 3 ust. 2 Regulaminu Studiów Doktoranckich obowiązującym na Politechnice Krakowskiej uchwalonym przez Senat PK w dniu 23 marca 2012 r., ze zmianami z dnia 28 marca 2014r., zarządza się, co następuje:

 

§ 1

   Wprowadza się korekty do programu studiów doktoranckich uchwalonym przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska  dnia 27 czerwca 2012 r.

Plan studiów doktoranckich na Wydziale Inżyneirii Środowiska

ROK I - semestr 1

L.p. Nazwa Przedmiotu Rodzaj przedmiotu Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
O(10) Fz(1/0) Fd(1/0 W C L P/S
1. Matematyka 1 0 0 30 2 15 15 0 0 E + Z
2. Mechanika płynów 1 0 0 30 2 15 3 6 0 E + Z
3. Termodynamika 1 0 0 30 2 20 10 0 0 E + Z
4. (a) Język angielski (n-t),
(b) Język niemiecki (n-t)
0 1 0 30 1 0 30 0 0 Z
5. Podstawy pedagogiki w szkole wyższej:
(a) Podstawy pedagogiki,
(b) Współczesne systemy pedagogiczne,
(c) Pedagogika z dydaktyką szkoły wyższej
0 0 1 45 3 15 30 0 0 E + Z
6. Konsultacje z opiekunem naukowym 1 0 0 5 0         Z
suma 170 10
suma O 95 6
suma Fz 30 1
suma Fd 45 3

 

ROK I - semestr 2

L.p. Nazwa Przedmiotu Rodzaj przedmiotu Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
O(10) Fz(1/0) Fd(1/0 W C L P/S
1. Mechanika ośrodków ciągłych (dla ciał stałych) 1 0 0 30 2 20 0 10 0 E + Z
2. Metody numeryczne 1 0 0 30 2 15 0 10 0 E + Z
3. Metody statystyczne i teoria pomiarów 1 0 0 30 2 15 0 15 0 E + Z
4. (a) Język angielski (n-t),
(b) Język niemiecki (n-t)
0 1 0 30 1 0 30 0 0 Z
5. Podstawy pedagogiki w szkole wyższej:
(a) Podstawy pedagogiki,
(b) Współczesne systemy pedagogiczne,
(c) Pedagogika z dydaktyką szkoły wyższej
0 0 1 30 2 15 15 0 0 E + Z
6. Konsultacje z opiekunem naukowym 1 0 0 5 0         Z
suma 155 9
suma O 95 6
suma Fz 30 1
suma Fd 30 2

ROK II - semestr 3

L.p. Nazwa Przedmiotu Rodzaj przedmiotu Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
O(10) Fz(1/0) Fd(1/0 W C L P/S
1. Metody optymalizacji 1 0 0 30 2 15 0 15 0 E + Z
2. Biochemia 1 0 0 30 2 30 0 0 0 E
3. Jednostkowe procesy w inżynierii środowiska 1 0 0 15 1 15 0 0 0 E
4. Metodyka badań naukowych 1 0 0 15 1 15 0 0 0 E
5. (a) Filozoficzne podstawy ochrony środowiska
(b) Wprowadzenie do etyki
0 1 0 15 1 15 0 0 0 E
6. Konsultacje z opiekunem naukowym 1 0 0 5 0         Z
suma 110 7
suma O 95 6
suma Fz 15 1
suma Fd 0 0

 

ROK II - semestr 4

L.p. Nazwa Przedmiotu Rodzaj przedmiotu Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
O(10) Fz(1/0) Fd(1/0 W C L P/S
1. Przedmiot specjalistyczny z grupy wskazanych przez opiekuna (umiejętności zawodowe) 0 1 0 30 2 30 0 0 0 E
2. Konwersatorium z metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych:
(a) w inżynierii wodnej,
(b) w geotechnice,
(c) w inżynierii sanitarnej,
(d) w ochronie powietrza
0 1 0 30 2 15 0 0 15 E
3. Konsultacje z opiekunem naukowym 1 0 0 5 0         Z
suma 65 4
suma O 5 0
suma Fz 60 4
suma Fd 0 0

 

ROK III - semestr 5

L.p. Nazwa Przedmiotu Rodzaj przedmiotu Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
O(10) Fz(1/0) Fd(1/0 W C L P/S
1. Przedmiot specjalistyczny z grupy wskazanych przez opiekuna (umiejętności zawodowe) 0 1 0 30 2 30 0 0 0 E
2. Udział w seminariach kierunkowych oraz prezentacja pracy własnej na jednym z seminariów 1 0 0 10 1 0 0 0 10 Z
3. Konsultacje z opiekunem naukowym 1 0 0 5 0         Z
suma 50 4
suma O 20 2
suma Fz 30 2
suma Fd 0 0

 

ROK III - semestr 6

L.p. Nazwa Przedmiotu Rodzaj przedmiotu Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
O(10) Fz(1/0) Fd(1/0 W C L P/S
1. Przedmiot specjalistyczny z grupy wskazanych przez opiekuna (umiejętności zawodowe) 0 1 0 30 2 30 0 0 0 E
2. Udział w seminariach kierunkowych oraz prezentacja pracy własnej na jednym z seminariów 1 0 0 10 1 0 0 0 10 Z
3. Konsultacje z opiekunem naukowym 1 0 0 5 0         Z
suma 50 4
suma O 20 2
suma Fz 30 2
suma Fd 0 0

 

ROK IV - semestr 7

L.p. Nazwa Przedmiotu Rodzaj przedmiotu Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
O(10) Fz(1/0) Fd(1/0 W C L P/S
1. Udział w seminariach kierunkowych oraz prezentacja pracy własnej na jednym z seminariów 1 0 0 10 1 0 0 0 10 Z
6. Konsultacje z opiekunem naukowym 1 0 0 10 0         Z
suma 20 2
suma O 20 2
suma Fz 0 0
suma Fd 0 0

 

ROK IV - semestr 8

L.p. Nazwa Przedmiotu Rodzaj przedmiotu Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
O(10) Fz(1/0) Fd(1/0 W C L P/S
1. Udział w seminariach kierunkowych oraz prezentacja pracy własnej na jednym z seminariów 1 0 0 10 1 0 0 0 10 Z
6. Konsultacje z opiekunem naukowym 1 0 0 10 1         Z
suma 20 2
suma O 20 2
suma Fz 0 0
suma Fd 0 0
Łączna suma 635 41
Łączna suma O 365 25
Łączna suma Fz 195 11
Łączna suma Fd 75 5

 

Wymiar praktyk, w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni lub uczestniczenia w ich prowadzeniu

 

  Liczba
godzin
Punkty
ECTS
ROK I 15 1
ROK II 30 1
ROK III 30 1
ROK IV 30 1
SUMA 105 4

 

 

godziny ECTS
Łączna suma z uwzględnieniem 740 45


Oznaczenia:
O - zajęcia obowiązkowe,
Fz - zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe
Fd - zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne

 

§ 2

   Program studiów doktoranckich obowiązuje studentów, którzy rozpoczną studia od roku akademickiego 2014/2015. i tych, którzy w dniu wejścia w życie uchwały posiadają status studenta studiów III stopnia

 

 

§ 3

   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

 
      
ostatnia modyfikacja: 11.12.2014 r. 15180 odsłon

NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2022 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt