Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 21/2014
z dnia 28 maja 2014r.

w sprawie korekt w programie studiów doktoranckich

Na podstawie  § 3 ust. 2 Regulaminu Studiów Doktoranckich obowiązującym na Politechnice Krakowskiej uchwalonym przez Senat PK w dniu 23 marca 2012 r., ze zmianami z dnia 28 marca 2014r., zarządza się, co następuje:

 

§ 1

   Wprowadza się korekty do programu studiów doktoranckich uchwalonym przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska  dnia 27 czerwca 2012 r.

Plan studiów doktoranckich na Wydziale Inżyneirii Środowiska

ROK I - semestr 1

L.p. Nazwa Przedmiotu Rodzaj przedmiotu Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
O(10) Fz(1/0) Fd(1/0 W C L P/S
1. Matematyka 1 0 0 30 2 15 15 0 0 E + Z
2. Mechanika płynów 1 0 0 30 2 15 3 6 0 E + Z
3. Termodynamika 1 0 0 30 2 20 10 0 0 E + Z
4. (a) Język angielski (n-t),
(b) Język niemiecki (n-t)
0 1 0 30 1 0 30 0 0 Z
5. Podstawy pedagogiki w szkole wyższej:
(a) Podstawy pedagogiki,
(b) Współczesne systemy pedagogiczne,
(c) Pedagogika z dydaktyką szkoły wyższej
0 0 1 45 3 15 30 0 0 E + Z
6. Konsultacje z opiekunem naukowym 1 0 0 5 0         Z
suma 170 10
suma O 95 6
suma Fz 30 1
suma Fd 45 3

 

ROK I - semestr 2

L.p. Nazwa Przedmiotu Rodzaj przedmiotu Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
O(10) Fz(1/0) Fd(1/0 W C L P/S
1. Mechanika ośrodków ciągłych (dla ciał stałych) 1 0 0 30 2 20 0 10 0 E + Z
2. Metody numeryczne 1 0 0 30 2 15 0 10 0 E + Z
3. Metody statystyczne i teoria pomiarów 1 0 0 30 2 15 0 15 0 E + Z
4. (a) Język angielski (n-t),
(b) Język niemiecki (n-t)
0 1 0 30 1 0 30 0 0 Z
5. Podstawy pedagogiki w szkole wyższej:
(a) Podstawy pedagogiki,
(b) Współczesne systemy pedagogiczne,
(c) Pedagogika z dydaktyką szkoły wyższej
0 0 1 30 2 15 15 0 0 E + Z
6. Konsultacje z opiekunem naukowym 1 0 0 5 0         Z
suma 155 9
suma O 95 6
suma Fz 30 1
suma Fd 30 2

ROK II - semestr 3

L.p. Nazwa Przedmiotu Rodzaj przedmiotu Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
O(10) Fz(1/0) Fd(1/0 W C L P/S
1. Metody optymalizacji 1 0 0 30 2 15 0 15 0 E + Z
2. Biochemia 1 0 0 30 2 30 0 0 0 E
3. Jednostkowe procesy w inżynierii środowiska 1 0 0 15 1 15 0 0 0 E
4. Metodyka badań naukowych 1 0 0 15 1 15 0 0 0 E
5. (a) Filozoficzne podstawy ochrony środowiska
(b) Wprowadzenie do etyki
0 1 0 15 1 15 0 0 0 E
6. Konsultacje z opiekunem naukowym 1 0 0 5 0         Z
suma 110 7
suma O 95 6
suma Fz 15 1
suma Fd 0 0

 

ROK II - semestr 4

L.p. Nazwa Przedmiotu Rodzaj przedmiotu Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
O(10) Fz(1/0) Fd(1/0 W C L P/S
1. Przedmiot specjalistyczny z grupy wskazanych przez opiekuna (umiejętności zawodowe) 0 1 0 30 2 30 0 0 0 E
2. Konwersatorium z metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych:
(a) w inżynierii wodnej,
(b) w geotechnice,
(c) w inżynierii sanitarnej,
(d) w ochronie powietrza
0 1 0 30 2 15 0 0 15 E
3. Konsultacje z opiekunem naukowym 1 0 0 5 0         Z
suma 65 4
suma O 5 0
suma Fz 60 4
suma Fd 0 0

 

ROK III - semestr 5

L.p. Nazwa Przedmiotu Rodzaj przedmiotu Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
O(10) Fz(1/0) Fd(1/0 W C L P/S
1. Przedmiot specjalistyczny z grupy wskazanych przez opiekuna (umiejętności zawodowe) 0 1 0 30 2 30 0 0 0 E
2. Udział w seminariach kierunkowych oraz prezentacja pracy własnej na jednym z seminariów 1 0 0 10 1 0 0 0 10 Z
3. Konsultacje z opiekunem naukowym 1 0 0 5 0         Z
suma 50 4
suma O 20 2
suma Fz 30 2
suma Fd 0 0

 

ROK III - semestr 6

L.p. Nazwa Przedmiotu Rodzaj przedmiotu Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
O(10) Fz(1/0) Fd(1/0 W C L P/S
1. Przedmiot specjalistyczny z grupy wskazanych przez opiekuna (umiejętności zawodowe) 0 1 0 30 2 30 0 0 0 E
2. Udział w seminariach kierunkowych oraz prezentacja pracy własnej na jednym z seminariów 1 0 0 10 1 0 0 0 10 Z
3. Konsultacje z opiekunem naukowym 1 0 0 5 0         Z
suma 50 4
suma O 20 2
suma Fz 30 2
suma Fd 0 0

 

ROK IV - semestr 7

L.p. Nazwa Przedmiotu Rodzaj przedmiotu Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
O(10) Fz(1/0) Fd(1/0 W C L P/S
1. Udział w seminariach kierunkowych oraz prezentacja pracy własnej na jednym z seminariów 1 0 0 10 1 0 0 0 10 Z
6. Konsultacje z opiekunem naukowym 1 0 0 10 0         Z
suma 20 2
suma O 20 2
suma Fz 0 0
suma Fd 0 0

 

ROK IV - semestr 8

L.p. Nazwa Przedmiotu Rodzaj przedmiotu Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
O(10) Fz(1/0) Fd(1/0 W C L P/S
1. Udział w seminariach kierunkowych oraz prezentacja pracy własnej na jednym z seminariów 1 0 0 10 1 0 0 0 10 Z
6. Konsultacje z opiekunem naukowym 1 0 0 10 1         Z
suma 20 2
suma O 20 2
suma Fz 0 0
suma Fd 0 0
Łączna suma 635 41
Łączna suma O 365 25
Łączna suma Fz 195 11
Łączna suma Fd 75 5

 

Wymiar praktyk, w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni lub uczestniczenia w ich prowadzeniu

 

  Liczba
godzin
Punkty
ECTS
ROK I 15 1
ROK II 30 1
ROK III 30 1
ROK IV 30 1
SUMA 105 4

 

 

godziny ECTS
Łączna suma z uwzględnieniem 740 45


Oznaczenia:
O - zajęcia obowiązkowe,
Fz - zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe
Fd - zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne

 

§ 2

   Program studiów doktoranckich obowiązuje studentów, którzy rozpoczną studia od roku akademickiego 2014/2015. i tych, którzy w dniu wejścia w życie uchwały posiadają status studenta studiów III stopnia

 

 

§ 3

   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

 
      
ostatnia modyfikacja: 11.12.2014 r. 13113 odsłon

Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(w dni robocze poza czwartkiem)

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna
    I i II st.
III p. pok. 329, p. Agnieszka Klimala
klimala@wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna
    I st.
kierunek: energetyka II st.
III p. pok. 329, p. Ilona Solińska ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: budownictwo
III p. pok. 332, p. Anna Hodbod
hodbod@wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
III p. pok. 328, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
III p. pok. 328, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
III p. pok. 328, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

POMOC MATERIALNA, STYPENIA, SPRAWY SOCJALNE:
III p. pok. 332, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
hodbod@wis.pk.edu.pl

ODBIóR DYPLOMóW, STUDIA III STOPNIA:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt