rozmiar

kontrast

 Studia na Politechnice

 

Politechnika Krakowska od ponad 60 lat kształci młode kadry i prowadzi badania naukowe w podstawowych dziedzinach techniki, w ścisłej współpracy z przemysłem i innymi jednostkami badawczymi. Uczelnia nosi imię Tadeusza Kościuszki - bohatera narodu polskiego i polityka, a także znakomitego inżyniera, którego dzieła w zakresie inżynierii wojskowej przeszły do historii techniki, a którego postać była w sposób szczególny związana z Krakowem.

Strukturę uczelni tworzy siedem wydziałów: Architektury, Inżynierii Lądowej, Inżynierii środowiska, Inżynierii i Technologii Chemicznej, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej oraz Mechaniczny. Na uczelni działa również kilka międzywydziałowych jednostek naukowo-dydaktycznych, między innymi Międzynarodowe Centrum Kształcenia oraz Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości. Politechnika Krakowska prowadzi ponad 20 rodzajów studiów podyplomowych oraz studia doktoranckie, a dla obcokrajowców także zajęcia w języku angielskim na kilku wydziałach. W Politechnice zatrudnionych jest  1139 nauczycieli akademickich, w tym 198 profesorów, a łączna liczba studentów na wszystkich rodzajach studiów wynosi ponad 15 000.

 

Uczelnia współpracuje z licznymi instytucjami zagranicznymi w ramach podpisanych umów bilateralnych. Współpraca obejmuje badania naukowe, wymianę nauczycieli akademickich i studentów (programy Unii Europejskiej ERASMUS, CEEPUS, Leonardo da Vinci) oraz uzyskiwanie podwójnych dyplomów (Niemcy, Francja). Politechnika posiada akredytację FEANI (Europejska Federacja Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich) - jej absolwenci mogą ubiegać się o tytuł Euroinżyniera, natomiast absolwenci Wydziału Architektury otrzymują - oprócz dyplomów Politechniki - również dyplomy Royal Institute of British Architects.

 

Na uczelni działa też Biuro Karier PK, pomagające studentom i absolwentom w kreowaniu drogi zawodowej, a także Uczelniana Rada Samorządu Studentów PK, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Akademicki Związek Sportowy, Studenckie Radio "Nowinki", klub "Kwadrat", chór "Cantata", Stowarzyszenie Wychowanków PK oraz galerie prezentujące wystawy malarstwa, fotografiki i sztuki użytkowej.

 

Historia uczelni

 

Tradycje nauczania przedmiotów technicznych w Krakowie sięgają końca XVIII wieku (Katedry: Architektury, Mechaniki i Hydrauliki na Uniwersytecie Jagiellońskim). W 1944 r., po konferencji w Jałcie, stało się jasne, że Politechnika Lwowska znajdzie się poza granicami Polski. Wtedy też naukowcy zgromadzeni w Krakowie rozpoczęli działania, które miały doprowadzić do utworzenia w tym mieście uczelni kształcącej w zakresie inżynierii. Propagatorem tej idei był prof. Izydor Stella-Sawicki, który na początku 1945 r. zaproponował utworzenie w Krakowie wyższej szkoły politechnicznej. Starania te poparł prof. Walery Goetel, kierujący w czasie okupacji Górniczo-Hutniczo-Mierniczą Szkołą Techniczną. Został powołany Komitet Organizacyjny, opracowano projekt struktury nowej uczelni i rozpoczęto starania o pozyskanie kadry naukowo-dydaktycznej oraz pomieszczeń, w których mogłyby odbywać się zajęcia. Już w lutym 1945 r. w siedzibie Krakowskiego Towarzystwa Technicznego przy ul. Straszewskiego zostało otwarte biuro, które rejestrowało przyszłych studentów. 31 maja 1945 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego powstającej w Krakowie Politechniki, zaś pierwsze zajęcia dydaktyczne odbyły się 5 czerwca 1945 r. 19 listopada 1946 r. został wydany dekret z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 1945 r. o utworzeniu w Akademii Górniczej Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii i Komunikacji, a prorektorem ds. wydziałów politechnicznych został prof. lzydor Stella-Sawicki. Dzień 1 kwietnia 1945 r. tradycyjnie uznaje się za datę założenia Politechniki Krakowskiej. Siedzibą wydziałów stały się otrzymane od wojska zabytkowe koszary poaustriackie przy ul. Warszawskiej, stanowiące obecnie główny kampus uczelni.

 

Starania o utworzenie odrębnej uczelni politechnicznej zostały zakończone uchwałą Rady Ministrów w sprawie utworzenia Politechniki Krakowskiej, ogłoszoną w "Monitorze Polskim" nr A-68 z 21 lipca 1954 r. Na uczelni działały wówczas cztery wydziały: Architektury, Budownictwa Lądowego, Budownictwa Wodnego (od roku 1970 Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej) i Mechaniczny. W latach 80-tych oddano do użytku nowy kampus uczelni w Czyżynach, gdzie znalazł swoją siedzibę Wydział Mechaniczny. Tam też wybudowano akademiki PK.

 

W 30 rocznicę powstania uczelni, nadano jej imię Tadeusza Kościuszki - bohatera narodu polskiego i amerykańskiego, polityka, a także znakomitego inżyniera, którego dzieła w zakresie inżynierii wojskowej przeszły do historii techniki, a którego postać jest w sposób szczególny związana z Krakowem.

 

Nowe wydziały powstawały kolejno: w roku 1966 Wydział Chemii (od roku 1990 Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej), w roku 1991 Wydział Inżynierii Elektrycznej (od 1997 roku Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej). W roku 1993 nazwę Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej zmieniono na: Wydział Inżynierii środowiska. W roku 1999 powstał najmłodszy z wydziałów PK - Wydział Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego. Łącznie, na wszystkich siedmiu wydziałach prowadzonych jest 20 kierunków studiów.

 

Dzień dzisiejszy uczelni

 

Politechnika Krakowska jest uczelnią państwową. Ma status uczelni akademickiej, co wynika z jej potencjału naukowego (z siedmiu wydziałów sześć posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a cztery - doktora habilitowanego) i przekłada się na dużą autonomię w zakresie kształtowania programu studiów i zarządzania uczelnią. Wydziały Politechniki mieszczą się w czołówce klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych, co wpływa na możliwość uzyskania większych dotacji na działalność naukową i dydaktyczną. Wśród polskich uczelni technicznych Politechnika Krakowska w różnego rodzaju rankingach lokuje się na miejscach od 5 do 7. Niektóre z jej wydziałów mają jednak znacznie wyższą pozycję, a Wydziały Architektury, Inżynierii Lądowej czy Mechaniczny zaliczane są do ścisłej elity.

 

Absolwenci naszej uczelni mogą uzyskać tytuły zawodowe: inżyniera, licencjata, magistra, magistra inżyniera oraz magistra inżyniera architekta. Korzystając z oferty Centrum Pedagogiki i Psychologii studenci mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje pedagogiczne, uprawniające do nauczania w szkołach. Studium Języków Obcych organizuje liczne kursy językowe dla przyszłych inżynierów i przeprowadza egzamin językowy TELC - uznawany w Unii Europejskiej.
Działające przy uczelni Biuro Karier pomaga studentom i absolwentom kierować swoją karierą zawodową oraz ułatwia kontakty z pracodawcami. Pracownicy biura zbierają i udostępniają studentom oferty pracy, staży i praktyk, a także informacje o wymaganiach pracodawców i specyfice rynku pracy.

Dyplomami Politechniki mogą pochwalić się szefowie wielu dużych przedsiębiorstw, właściciele znanych firm i artyści. Absolwenci PK nie mają większych problemów ze znalezieniem pracy. Dodatkowe możliwości zatrudnienia pojawiły się wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, gdzie zapotrzebowanie na kadrę techniczną jest ogromne.

Dyplomami Politechniki mogą pochwalić się szefowie wielu dużych przedsiębiorstw, właściciele znanych firm i artyści. Absolwenci PK nie mają problemów ze znalezieniem pracy, a średnie wynagrodzenie wynosi ponad 3400 złotych ( Rzeczpospolita, 3.12.2003 ). Nowe możliwości zatrudnienia pojawią się wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, gdzie zapotrzebowanie na kadrę techniczną jest ogromne. W Złotej Księdze Absolwentów PK wpisani są między innymi:

 
Zdzisław Beksiński WA 1952 artysta malarz
Ludwik Bernacki WIL 1960 prezes Zarządu "NAFTOBUDOWA - HOLDING" S.A.
Mieczysław Bień WT 1982 prezydent Miasta Tarnowa
Marek Grechuta WA 1974 piosenkarz
Zygmunt Haduch WM 1968 profesor Uniwersytetu w Monterey, Meksyk
Maciej Hora?ek WCh 1973 prezes Zarządu "SIKA POLAND" Sp. z o.o., największej polskiej firmy specjalistycznej chemii budowlanej
Jan Kosmowski WM 1979 właściciel Autoryzowanej Stacji Obsługi "Mercedes-Benz"
Andrzej Jan Martynuska WM 1973 dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
Andrzej Mleczko WA artysta plastyk
Kazimierz Mrozik WIL 1960 dyrektor "POLSERVICE" Oddział Niemcy
Tadeusz Murzyn WIL 1978 dyrektor Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa
Jan Płachta WIL,WIś 1982 przewodniczący Związku Inżynierów Lądowych w Chicago
Janusz Sepioł WA Marszałek Województwa Małopolskiego
Tomasz Walczykiewicz WIś 1984 dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych Ministerstwa środowiska
Stanisław Wierdak WM 1973 dyrektor Huty Szkła "JÓZEFINA" w Krośnie
Zbigniew Wolak WA 1955 ekspert ONZ
Wojciech Zabłocki WA 1945 prezes Polskiej Akademii Olimpijskiej, szablista, czterokrotny olimpijczyk, 9-krotny medalista Mistrzostw świata.

Politechnika Krakowska współpracuje z wieloma instytucjami zagranicznymi, prowadzi wspólne badania naukowe, wymianę nauczycieli akademickich i studentów. Z możliwości odbycia części studiów za granicą w ramach programu UE Socrates - Erasmus może skorzystać każdego roku ok. 200 osób. Uczelnia, jako jedna z niewielu w Polsce, uzyskała certyfikat Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Naukowo Technicznych FEANI.Oznacza to, że absolwenci PK mogą ubiegać się o tytuł zawodowy Inżyniera Europejskiego, co znacznie zwiększa szanse uzyskania pracy w krajach UE. Wydział Architektury posiada akredytację Royal lnstitute of British Architects, dzięki czemu dyplomy absolwentów są uznawane w krajach Unii Europejskiej oraz we wszystkich krajach Wspólnoty Brytyjskiej i w USA.

 

Uczelnia rozmieszczona jest na trzech kampusach: w pobliżu zabytkowego centrum Krakowa przy ul. Warszawskiej, w Czyżynach - w sąsiedztwie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Wydział Mechaniczny) oraz przy ul. Podchorążych - w budynku dawnego pałacu królewskiego w łobzowie (Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej i część Wydziału Architektury). Politechnika jest również właścicielem zabytkowego budynku przy ulicy Kanoniczej 1, gdzie znajduje się jeden z instytutów Wydziału Architektury.

 

W trakcie studiów można korzystać z bogatych zasobów Biblioteki PK. Biblioteka jest zlokalizowana w kilku budynkach na terenie kampusu przy ul. Warszawskiej, przy Wydziale Mechanicznym w Czyżynach oraz na terenie akademików PK. Jest trzecią co do wielkości biblioteką naukową Krakowa. łączna wielkość zbiorów sieci bibliotek PK wynosi ok. 1 milionwoluminów. Ich zakres tematyczny jest zgodny z profilem uczelni. W bibliotece gromadzone są książki, czasopisma, normy, patenty, katalogi, cenniki, dysertacje. Zasoby elektroniczne obejmują stacjonarne bazy danych, bazy na CD i on-line oraz bogatą ofertę czasopism elektronicznych. Są one udostępniane na miejscu (Oddział Informacji Naukowej, czytelnie) oraz zdalnie - użytkownikom komputerów z domeny PK.

 

Politechnika Krakowska posiada Centrum Sportu i Rekreacji, dysponujące nowoczesną bazą sportową. Prowadzone są w nim zajęcia dydaktyczno - wychowawcze oraz rehabilitacyjne. Zarówno nowo oddany kompleks sportowy w Czyżynach - dysponujący 6-cioma otwartymi kortami tenisowymi, halą tenisową, halą do piłki nożnej, salą fitness i boksami do squash'a, jak i obiekt przy ul. Kamiennej - dysponujący klimatyzowaną halą sportową, kręgielnią oraz dwoma kortami do tenisa, sprawiają, iż Politechnika ma doskonałe zaplecze sportowe. W Ośrodku żeglarskim w żywcu już od ponad 30 lat odbywają się obozy żeglarskie i kursy na stopień żeglarza jachtowego. Na uczelni działa od 55 lat Akademicki Związek Sportowy organizując imprezy sportowe o charakterze ogólnopolskim, m.in. Uliczny Bieg Sztafetowy Szlakiem Pomników Pamięci Tadeusza Kościuszki i Mistrzostwa o Puchar JM Rektora PK w Narciarstwie Alpejskim. AZS prowadzi zajęcia sportowe w ponad 40 sekcjach, w których trenuje blisko 1500 studentów.

 

Warto podkreślić aktywność kulturalną studentów i pracowników Politechniki. Przy uczelni działają galerie prezentujące wystawy malarstwa, fotografii i sztuki użytkowej oraz Studencki Klub "Kwadrat", gdzie wybierani są Najmilsza Studentka i Najmilszy Student Politechniki. To tu studenci pierwszego roku mają swój Bal Beana, tu również odbywają się Czyżynalia - nieodłączna część Juwenaliów. Znane jest też Studenckie Radio "Nowinki" oraz chór "Cantata".

 

Studenci PK mogą realizować swoje ambicje pracując w 62 kołach naukowych i brać udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Na uczelni działają organizacje studenckie, do których należą: Niezależne Zrzeszenie Studentów, Zrzeszenie Studentów Polskich, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych oraz Komitet Lokalny IAESTE - dający studentom możliwość odbycia zagranicznych praktyk w 90 krajach świata. Bardzo aktywnie działa Samorząd Studentów, który organizuje między innymi majowy Rajd Politechniki, pozostający na długo we wspomnieniach z czasów studiów na Politechnice Krakowskiej.

 

 
      
ostatnia modyfikacja: 12.06.2014 r. 41545 odsłon

NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2022 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt