rozmiar

kontrast

 

VADEMECUM wypełniania wniosków stypendialnych na

Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki PK w roku 2020/2021

Kontakt: inż. Anna Hodbod (tel. 12 628-20-97 lub hodbod@wis.pk.edu.pl )

 

Wzory druków wniosków o przyznanie stypendium dla całej Politechniki Krakowskiej  znajdują się tu:

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2327&catid=47&lang=pl&Itemid=1009

 

  • Stypendium rektora (stypendium za wyniki w nauce) – wzór nr 4.

Ważne: nie jest konieczne wpisywanie średniej ocen!

Jeżeli student/ka ma osiągnięcia naukowe/sportowe, do wniosku proszę dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających te osiągnięcia, wg informacji w Regulaminie ( w Załączniku do Zarządzenia Rektora: )

 

  • Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościamiwzór nr 3.

Jeżeli stypendium jest kontynuacją, tzn. student już otrzymywał wymienione stypendium, wtedy wystarczy wypełnić tylko druk wniosku (przy założeniu że decyzja o niepełnosprawności nie uległa zmianie). Jeżeli student po raz pierwszy stara się o stypendium specjalne, wtedy do wniosku należy dołączyć kserokopię decyzji o niepełnosprawności.

 

  • Stypendium socjalne – wzór nr 1.

W tabeli Skład rodziny na dzień składania wniosku proszę wpisać przy rodzicach aktualne miejsce pracy lub aktualne źródło dochodu: nazwę zakładu pracy lub wykonywany zawód, gospodarstwo rolne (rolnik), rencista, emeryt, działalność gospodarcza (własna firma), bezrobotny (proszę dołączyć aktualne zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy z informacją o otrzymywaniu lub nieotrzymywaniu zasiłku dla osób bezrobotnych).

Przy rodzeństwie proszę wpisać rodzaj szkoły (podstawowa, liceum, technikum) lub nazwę uczelni.

Jeżeli rodzeństwo jest niepełnoletnie, proszę dołączyć kserokopię aktu urodzenia (bez zaświadczenia ze szkoły), jeżeli rodzeństwo ukończyło 18 lat, proszę dołączyć aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni (że osoba ta jest studentem w roku akademickim 2020/21).

Wniosek (wszystkie pola!) proszę wypełnić do miejsca Podpis studenta poniżej Klauzuli informacyjnej.

 

Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dla każdej pełnoletniej osoby wpisanej do wniosku (z wyjątkiem rodzeństwa studenta które uzyskało pełnoletność w 2020 r.). Dokument z US powinien zawierać informacje wymienione we wzorze nr 9. Jeżeli student lub jego rodzeństwo nie uzyskali żadnego dochodu (nie rozliczali się z Urzędem Skarbowym), wtedy wystarczy że wypełnią oświadczenie wzór nr 15 – będzie ono równoważne z zaświadczeniem z US.

 

- student razem z rodzicami i pełnoletnim rodzeństwem wypełnia również (obligatoryjnie) oświadczenie wzór nr 11 – tylko jeden druk na rodzinę! W lewym górnym rogu należy wpisać wszystkie pełnoletnie osoby (student, rodzice, pełnoletnie rodzeństwo) a w miejscu podpis członka rodziny studenta składającego oświadczenie powinny złożyć podpis wszystkie wpisane wyżej osoby. Na druku tym wpisuje się ewentualne dochody, które nie zostały wymienione przez Urząd Skarbowy, np. dochód z gospodarstwa rolnego, alimenty, zasiłki chorobowe dla rolników. Wszystkie możliwe dochody są wymienione w „Pouczeniu” (poniżej podpisów).

 

- osoby pełnoletnie które uzyskały w 2019 r. dochód, powinny wypełnić wzór nr 14. Osoby, które nie uzyskały dochodu nie wypełniają tego druku! Nie wypełniają tego druku również studenci, których dochodem były tylko alimenty.

 

- dla osób prowadzących działalność gospodarczą (mających własną firmę) wymagane jest również zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informacje wymienione we wzorze nr 10.

 

- jeżeli wśród osób wpisanych do wniosku są osoby, które posiadają gospodarstwo rolne, powinny one wypełnić oświadczenie wzór nr 13 (jeden druk na rodzinę).

 

- jeżeli w rodzinie studenta miesięczny dochód na osobę nie przekroczył kwoty 528 zł student powinien do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego dołączyć zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej (wzór prośby o wydanie takiego zaświadczenia jest we wzorze nr 18).

 

 

Rekomendowane formy składania wniosków stypendialnych (do wyboru):

 

Wnioski należy przesłać/dostarczyć  do dziekanatu WIŚiE PK:

  • pocztą na adres:

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PK

dziekanat ds. socjalnych p. Anna Hodbod

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

 

  • poprzez system e-hms w formacie pdf. (preferowane dla wniosków o stypendium rektora, stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami) z uwagi na pojemność dokumentu;

 

  • wrzucić wypełnione wnioski w zaklejonej kopercie do oznaczonego pudełka umieszczonego na parterze budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK (obok portierni);

 

  • bezpośrednio do dziekanatu ds. socjalnych Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK, III piętro, pok. 332, p. Anna Hodbod wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania.

 data publikacji: 17.09.2020 r. przez: MP, 2754 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2021 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt