Rekrutacja na STUDIA DOKTORANCKIE WIŚ PK

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

– studia stacjonarne III stopnia 

 

dziedzina nauki: nauki techniczne

dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska

forma studiów: stacjonarne

planowana liczba miejsc: 15


 

UPRAWNIENI KANDYDACI 

O przyjęcie na studia III stopnia w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera w zakresie kierunków  technicznych, rolniczych lub kierunków: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biotechnologia, nauki o ziemi.

 

 

HARMONOGRAM I ETAPY REKRUTACJI

Zgodnie z Zarządzeniem nr 23 z 14 czerwca 2016 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne III stopnia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2016/17.

 

1.

 

Składanie dokumentów w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WIŚ (budynek główny WIŚ, III piętro, pok. 326)

 

1-13 września 2016 r. 
(WAŻNE: w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do WKR)

 

2.

 

Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

 

14-16 września 2016 r.

 

3.

 

Ogłoszenie listy osób przyjętych

 

19 września 2016 r.

 

4.

 

Rozsyłanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia

 

od 19 września 2016 r.

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii Środowiska, 

budynek główny WIŚ, III piętro, pok. 326, tel. 12 628 28 01:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów potwierdzający uzyskanie tytułu magistra (lub tytułu równorzędnego) bądź kserokopia dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem przez WKR WIŚ,
 • podanie o przyjęcie na studia (formularz PK),
 • życiorys (formularz PK),
 • ankieta osobowa (formularz PK),
 • formularz „Informacji przekazywanych osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych” (formularz PK),
 • kserokopia dowodu osobistego (lub w przypadku cudzoziemców paszportu) poświadczona za zgodność z oryginałem przez WKR WIŚ,
 • 3 kolorowe fotografie wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • list motywacyjny kandydata,
 • dokument potwierdzający znajomość języka obcego (język: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski; preferowany poziom B2),
 • pisemne oświadczenie samodzielnego pracownika naukowego wyrażające gotowość na sprawowanie opieki naukowej w charakterze opiekuna/promotora pracy doktorskiej (według §5 obowiązującego Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej).

W przypadku kandydatów - obcokrajowców wymagane są takie same dokumenty jak dla studentów kończących polskie uczelnie wyższe. Jednakże istnieje konieczność wcześniejszej weryfikacji składanych dokumentów w Dziale Kształcenia i Współpracy z Zagranicą (ul. Warszawska 24, budynek WIL, pok. 121; tel.: (12) 628 30 44; fax: (12) 628 26 42; bwm@pk.edu.pl).

 

 

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

 

O przyjęciu na stacjonarne studia III stopnia decyduje miejsce na liście rankingowej (zgodnie z planowaną liczbą miejsc) ustalane na podstawie sumy:

 • średniej ocen z toku studiów (jednolitych magisterskich albo studiów I i II stopnia),
 • punktów przyznanych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w skali 2-5.

Ocena z rozmowy kwalifikacyjnej jest średnią arytmetyczną ocen członków WKR WIŚ.

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części:

 

1. zagadnienia związane z dotychczasową pracą naukowo-zawodową:

 • praca dyplomowa (problematyka pracy dyplomowej, teoretyczny lub eksperymentalny sposób prowadzenia badań, wykorzystanie literatury),
 • udokumentowane osiągniecia naukowe (uczestnictwo w kołach naukowych; udział w konferencjach, seminariach, stażach; autorskie lub współautorskie publikacje);
 • pisemna opinia pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego (poświadczającego udział w pracy naukowej);

2. zagadnienia związane z przyszłą pracą naukową:

 • motywy podjęcia studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska PK,
 • zagadnienia z zakresu: inżynierii wodnej, geotechniki, inżynierii sanitarnej, ogrzewnictwa, klimatyzacji, wentylacji szczególnie interesujące kandydata.

 

Studia stacjonarne w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17.

 

 "DIAMENTOWY GRANT" -  kryteria kwalifikacyjne

 

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 22 kwietnia 2016 r. nr 37/d/04/2016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2016/17.

 

Zarządzenie nr 22 z 14 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia uruchamianych w roku akademickim 2016/17.

 


data publikacji: 19.07.2016 r. przez: MP, 3159 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt