rozmiar

kontrast

 Rekrutacja na STUDIA DOKTORANCKIE WIŚ PK

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

– studia stacjonarne III stopnia 

 

dziedzina nauki: nauki techniczne

dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska

forma studiów: stacjonarne

planowana liczba miejsc: 15


 

UPRAWNIENI KANDYDACI 

O przyjęcie na studia III stopnia w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera w zakresie kierunków  technicznych, rolniczych lub kierunków: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biotechnologia, nauki o ziemi.

 

 

HARMONOGRAM I ETAPY REKRUTACJI

Zgodnie z Zarządzeniem nr 23 z 14 czerwca 2016 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne III stopnia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2016/17.

 

1.

 

Składanie dokumentów w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WIŚ (budynek główny WIŚ, III piętro, pok. 326)

 

1-13 września 2016 r. 
(WAŻNE: w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do WKR)

 

2.

 

Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

 

14-16 września 2016 r.

 

3.

 

Ogłoszenie listy osób przyjętych

 

19 września 2016 r.

 

4.

 

Rozsyłanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia

 

od 19 września 2016 r.

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii Środowiska, 

budynek główny WIŚ, III piętro, pok. 326, tel. 12 628 28 01:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów potwierdzający uzyskanie tytułu magistra (lub tytułu równorzędnego) bądź kserokopia dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem przez WKR WIŚ,
 • podanie o przyjęcie na studia (formularz PK),
 • życiorys (formularz PK),
 • ankieta osobowa (formularz PK),
 • formularz „Informacji przekazywanych osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych” (formularz PK),
 • kserokopia dowodu osobistego (lub w przypadku cudzoziemców paszportu) poświadczona za zgodność z oryginałem przez WKR WIŚ,
 • 3 kolorowe fotografie wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • list motywacyjny kandydata,
 • dokument potwierdzający znajomość języka obcego (język: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski; preferowany poziom B2),
 • pisemne oświadczenie samodzielnego pracownika naukowego wyrażające gotowość na sprawowanie opieki naukowej w charakterze opiekuna/promotora pracy doktorskiej (według §5 obowiązującego Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej).

W przypadku kandydatów - obcokrajowców wymagane są takie same dokumenty jak dla studentów kończących polskie uczelnie wyższe. Jednakże istnieje konieczność wcześniejszej weryfikacji składanych dokumentów w Dziale Kształcenia i Współpracy z Zagranicą (ul. Warszawska 24, budynek WIL, pok. 121; tel.: (12) 628 30 44; fax: (12) 628 26 42; bwm@pk.edu.pl).

 

 

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

 

O przyjęciu na stacjonarne studia III stopnia decyduje miejsce na liście rankingowej (zgodnie z planowaną liczbą miejsc) ustalane na podstawie sumy:

 • średniej ocen z toku studiów (jednolitych magisterskich albo studiów I i II stopnia),
 • punktów przyznanych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w skali 2-5.

Ocena z rozmowy kwalifikacyjnej jest średnią arytmetyczną ocen członków WKR WIŚ.

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części:

 

1. zagadnienia związane z dotychczasową pracą naukowo-zawodową:

 • praca dyplomowa (problematyka pracy dyplomowej, teoretyczny lub eksperymentalny sposób prowadzenia badań, wykorzystanie literatury),
 • udokumentowane osiągniecia naukowe (uczestnictwo w kołach naukowych; udział w konferencjach, seminariach, stażach; autorskie lub współautorskie publikacje);
 • pisemna opinia pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego (poświadczającego udział w pracy naukowej);

2. zagadnienia związane z przyszłą pracą naukową:

 • motywy podjęcia studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska PK,
 • zagadnienia z zakresu: inżynierii wodnej, geotechniki, inżynierii sanitarnej, ogrzewnictwa, klimatyzacji, wentylacji szczególnie interesujące kandydata.

 

Studia stacjonarne w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17.

 

 "DIAMENTOWY GRANT" -  kryteria kwalifikacyjne

 

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 22 kwietnia 2016 r. nr 37/d/04/2016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2016/17.

 

Zarządzenie nr 22 z 14 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia uruchamianych w roku akademickim 2016/17.

 


data publikacji: 19.07.2016 r. przez: MP, 3752 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 320, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2022 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt