Dokumenty do otwarcia przewodu doktorskiego

 

 1. Wniosek do Rady Wydziału jednostki organizacyjnej przez Dziekana Wydziału o wszczęcie przewodu doktorskiego z podaniem tematu i koncepcji (celu, planu,  metodyki  i oczekiwanych rezultatów)  przyszłej rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej w zakresie, której ma być wszczęty przewód doktorski  oraz dyscypliny dodatkowej.
   
 2. Propozycję osoby pełniącej funkcję promotora, a w uzasadnionych przypadkach  można podać nazwisko drugiego promotora (praca interdyscyplinarna), kopromotora (dysertacja pisana w ramach współpracy międzynarodowej)  lub promotora pomocniczego.
   
 3. Oryginał lub kopię dyplomu magisterskiego poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski.
   
 4. Wykaz prac naukowych (w tym publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym) z dokumentacją ich prezentacji oraz informacja o działalności popularyzacyjnej naukę.
   
 5. Życiorys.
   
 6. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (załącznik 1).
   
 7. Jedna opinia samodzielnego pracownika naukowego, najczęściej opiekuna naukowego, tj. przyszłego promotora, w której zgadza się on na przyjęcie funkcji promotora.
   
 8. Oświadczenie kandydata, że  nie ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora. Jeżeli w innej jednostce organizacyjnej miał on wszczęty przewód doktorski powinien złożyć informację o jego przebiegu Oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu, na podstawie zawartej umowy, jeśli kandydat jest spoza PK.

  Ewentualnie:
   
 9. Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (zwalniający z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego) według zał. 1 Dz. U.: z 30.09.2016 r., poz.1586.
   
 10. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż polski.

 


Podstawa prawna:

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. (Dz.U z dnia 22.12.2014 poz. 1852) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
   
 • Dz.U. 2018 poz. 261 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 stycznia 2018 r. Poz. 261 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000261/O/D20180261.pdf

 


Akty prawne dotyczącego postępowania w przewodach doktorskich
      
ostatnia modyfikacja: 27.06.2018 r. 55767 odsłon
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Zastępca kierownika:
dr inż. Agnieszka Flaga - Maryańczyk
tel. 2807
budynek W-15, pok. 113

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt