Wydział Inżynierii  Środowiska

Instytut Geotechniki

tytuł studiów: „PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI GEOTECHNICZNYCH”
 
Charakterystyka studiów:
Instytut Geotechniki na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej zaprasza
w roku akademickim 2012/2013 do podjęcia nauki na studiach podyplomowych Projektowanie konstrukcji geotechnicznych. Zmiany wynikające z wprowadzenia nowych norm  - Eurokodów - powodują konieczność rozszerzenia i uzupełnienia wiedzy oraz zdobycie doświadczenia w zakresie projektowania geotechnicznego, jak również oceny bezpieczeństwa i oddziaływania budowli na środowisko. Studia podyplomowe przeznaczone są dla kadry zawodowej małych i średnich przedsiębiorstw, która chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie obowiązującego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej prawa, standardów, norm i praktyki zawodowej. Głównym celem studiów podyplomowych jest wykształcenie kadry potrafiącej wychodzić naprzeciw potrzebom związanym
z funkcjonowaniem firm sektora budowlanego w zakresie geotechniki.
Studia przeznaczone są wyłączniedla pracowników przedsiębiorstw lub osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Pracownicy urzędów, instytucji publicznych, itp. nie mogą w nich uczestniczyć. Przy składaniu dokumentów wymagane jest aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.


Program studiów:
Program studiów obejmuje 10 szczegółowych przedmiotów o łącznej liczbie 154 godziny prowadzonych w sposób tradycyjny oraz 50 godzin prowadzonych w systemie e-learningu.
Zajęcia mają formę wykładów, laboratoriów i ćwiczeń. Tematyka zajęć porusza zagadnienia prawne, monitoring geodezyjny obiektów geotechnicznych, laboratoryjne badania gruntów, dokumentowanie geotechniczne, podstawy mechaniki gruntów, komputerowe modelowanie zadań geotechnicznych, wzmacnianie fundamentów i podłoża gruntowego, projektowanie
i wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych, konstrukcje geotechniczne z gruntu zbrojonego, geotechniczne badania polowe, budowle ziemne. Szczegóły na stronie:
Warunkiem ukończenia studiów jest obrona pracy dyplomowej i zdanie egzaminu końcowego. Ponadto słuchacz ma obowiązek uczestniczyć w co najmniej 80% zajęć studiów podyplomowych. Udział dokumentowany jest podpisem na listach obecności.
Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w Umowie o uczestnictwo w studium podyplomowym z winy słuchacza skutkuje skreśleniem z listy uczestników studiów, a co za tym idzie słuchacz zobowiązany jest wtedy do uiszczenia przewidzianego kosztu studiów wskazanego w Umowie o uczestnictwo w studium podyplomowym. Słuchacz otrzymuje dyplom ukończenia niniejszych studiów.
 

Czas trwania:
Studia podyplomowe „Projektowanie konstrukcji geotechnicznych.” są studiami dwu – semestralnymi. Zajęcia na organizowanych studiach podyplomowych odbywać się będą w sobotę i w niedzielę raz-dwa razy w miesiącu –  łącznie 9 zjazdów.
 
W ramach studiów zapewniamy:
- materiały dydaktyczne (w formie elektronicznej) będące uzupełnieniem zajęć,
- wyżywienie uczestników
- nocleg (odległość powyżej 100 km od Krakowa, mniejsza odległość w uzasadnionych przypadkach).
Nie zwracamy kosztów dojazdu

 
Zasady rekrutacji:
Warunkiem  przystąpienia  kandydata  do  kwalifikacji  jest dopełnienie wszystkich formalności w dwuetapowej rekrutacji.
 
 
Etap I:
Rejestracja za pomocą systemu elektronicznego na stronie http://www.wis.pk.edu.pl/pod_proj_rej.html
 
w terminie:08. 09. 2012 r. godz. 0.00 do 21. 09. 2012 r. godz. 23.59.
 
Etap II:

Po elektronicznej rejestracji kandydat zobligowany jest do dostarczenia kompletu
dokumentów w terminie: 17.09 - 28.09. 2012

- osobiście od  poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 - budynek WIŚ PK, pokój nr. ...(ze względu na prowadzone remonty nr pokoju zostanie podany w późniejszym terminie)

lub

- przesłać na adres:

POLITECHNIKA KRAKOWSKA
Wydział Inżynierii Środowiska

Instytut Geotechniki
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
z dopiskiem : Studia podyplomowe " Projektowanie konstrukcji geotechnicznych "

Uwaga! Decyduje data wpłynięcia dokumentów, a nie wysłania.

Wymagane dokumenty:
 
-   Karta zgłoszenia (do pobrania)
-   Kserokopia dyplomu ukończonych studiów
-   2 zdjęcia (o wym. 45x35 mm, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
-   Zgoda na przesłanie wyników rekrutacji e-mail (do pobrania)
-   Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania)
-   Umowa uczestnictwa w studiach podyplomowych (do pobrania) 2 egzemplarze
-   Zaświadczenie o zatrudnieniu (do pobrania)
-   Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach PO KL (do pobrania)
      * część pierwszą wypełniają osoby prowadzące działalność własną
      * część drugą wypełniają osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie
-   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
(uzupełniają tylko osoby samozatrudnione) (do pobrania)
-   Podanie o przyznanie noclegu (do pobrania)
-   kserokopia dowodu osobistego
-   KRS firmy lub wpisu do ewidencji działalności, ewentualnie inny dokument potwierdzający powiązanie zawodowe uczestnika z GEOTECHNIKĄ
 
 
 
Kryteria kwalifikacji:
  • kolejność rejestracji elektronicznej,
  • dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów,
  • przydatność studiów na podstawie dokumentów zatrudnienia.
Kwalifikacji kandydatów na studia podyplomowe dokonuje kierownik studiów.
 O wyniku rekrutacji kandydat powiadamiany jest pocztą elektroniczną.
Efektem rekrutacji będzie wyłonienie 25 osobowej grupy słuchaczy danej edycji studiów oraz listy rezerwowej (kandydaci, którzy dopełnili wszystkich formalności
w dwuetapowej rekrutacji).
Osoby znajdujące się na liście rezerwowej wyłonione podczas rekrutacji do II edycji studiów podyplomowych będą miały pierwszeństwo do zakwalifikowania się jako słuchacze na III edycję studiów.
 
Więcej informacji na temat studiów podyplomowych można znaleźć na stronie:
 http://www.geotechnika.pk.edu.pl/index.php/projektowanie-konstrukcji-geotechnicznych      
ostatnia modyfikacja: 05.06.2014 r. 22885 odsłon
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(w dni robocze poza czwartkiem)

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna
    I i II st.
III p. pok. 329, p. Agnieszka Klimala
klimala@wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna
    I st.
kierunek: energetyka II st.
III p. pok. 329, p. Ilona Solińska ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: budownictwo
III p. pok. 332, p. Anna Hodbod
hodbod@wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
III p. pok. 328, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
III p. pok. 328, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
III p. pok. 328, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

POMOC MATERIALNA, STYPENIA, SPRAWY SOCJALNE:
III p. pok. 332, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
hodbod@wis.pk.edu.pl

ODBIóR DYPLOMóW, STUDIA III STOPNIA:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt