Prof. Elżbieta Nachlik z tytułem profesora-seniora Politechniki Krakowskiej

 

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik na mocy decyzji Rektora PK dołączyła do grona profesorów-seniorów Politechniki Krakowskiej. Ten zaszczytny status może być nadany szczególnie zasłużonym emerytowanym nauczycielom akademickim z tytułem profesora w uznaniu ich wyjątkowego dorobku. Wrześniowa Rada Wydziału stała się okazją do gratulacji ze strony władz oraz członków społeczności akademickiej Wydziału.

Niech ten symboliczny tytuł stanowi dowód naszego podziwu i głębokiego szacunku dla ogromnej wiedzy Pani Profesor potwierdzonej imponującym dorobkiem znacznie wykraczającym poza ramy inżynierii i gospodarki wodnej oraz dla wyjątkowych talentów organizacyjnych, które przez lata przyczyniały się do rozwoju, nie tylko Politechniki, ale całej polskiej nauki i gospodarki. – Czytamy w liście gratulacyjnym Dziekana Wydziału – To także deklaracja, że potrzebujemy i potrzebować będziemy wsparcia merytorycznego Pani Profesor, Jej zdania, opinii i rady.

 

 

 

Uzasadnienie do uzyskania statusu profesora-seniora Politechniki Krakowskiej

Prof. Elżbieta Nachlik jest pracownikiem uczelni od 1973, czyli od ukończenia studiów na ówczesnym Wydziale Budownictwa Wodnego - obecnie Inżynierii Środowiska, począwszy od stanowiska technicznego, poprzez asystenta i adiunkta do profesora zwyczajnego.

Stopnie i tytuł naukowy, rozwój kadry: 1973 - mgr inż. budownictwa wodnego w PK Kraków; 1982 - doktorat w PK Kraków na podstawie pracy "Numeryczne studium propagacji fal powodziowych w systemie rzecznym", wyróżnionej indywidualną nagrodą MNSzWiT; 1987 - habilitacja w SGGW Warszawa na podstawie rozprawy "Badanie pola prędkości w krzywiźnie rzeki nizinnej w warunkach ustalonego i nieustalonego przepływu wody", wyróżnionej nagrodą Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN; 2004 - tytuł profesora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Wypromowała 8 doktorów (9 praca jest złożona), jest autorką recenzji kilkudziesięciu prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków profesorskich.

Pełnione funkcje: od 1978 do 2019 kierownik Zakładu Hydrauliki i Hydromechaniki (późniejszej Katedry) a po połączeniu dwóch jednostek instytutowych kierownik Katedry Inżynierii i Gospodarki Wodnej, w latach 1991-1993, 1999-2008 oraz 2016-2018 dyrektor Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej, w latach 1993-1999 prorektor Politechniki Krakowskiej ds. badań naukowych i współpracy z gospodarką, w latach 2008-2016 dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PK.

Odznaczenia i nagrody: Krzyż Kawalerski OOP; Medal KEN; Medal "Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej"; Honorowa Odznaka PK; 3 Nagrody MNiSZW za prace naukowe; 1 nagroda Wydz. Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN, 8 Nagród Rektora PK i 1 Rektora SGGW za działalność naukową i organizacyjną, w tym za wkład pracy w utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej pn."Krakowski Park Technologiczny".

Efekty działalności E. Nachlik istotne dla pozycji Politechniki Krakowskiej w obszarze naukowo-rozwojowym gospodarki wodnej

Elżbieta Nachlik jest uznaną w Polsce specjalistka w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej, aktywną w przestrzeni publicznej od szczebla lokalnego i regionalnego do centralnego.

E.Nachlik jest autorką lub współautorką ponad 120 publikacji, w tym blisko dziesięciu monograficznych. Jest koordynatorem/kierownikiem lub wykonawcą ponad 80 projektów naukowych i rozwojowych, których efekty w wielu przypadkach znalazły zastosowanie praktyczne w inżynierii i gospodarce wodnej. Do najważniejszych należą:

  • ZIZOZAP- Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego, wykonawca i kierownik części hydraulicznej projektu POIG 2009-2015
  • Koncepcja ochrony przed powodzią Wisły i jej dopływów w rejonie Sandomierza i Tarnobrzega, Kraków 2011, wykonawca projektu, którego wyniki zostały wdrożone;
  • koordynator części polskiej Projektu Zintegrowanego w 6, programie ramowym UE AQUASTRESS - Zmniejszenie presji na środowisko wodne poprzez integrację instrumentów administracyjnych, technicznych, ekonomicznych oraz instytucjonalnych;
  • kierownik Projektu Metodyczne podstawy narodowego planu zintegrowanego rozwoju gospodarki wodnej w Polsce - zamówionego przez KBN, PBZ-KBN 061/T07/2001, 2002-2005, wyniki wdrożone do krajowej metodyki aplikacji Ramowej Dyrektywy Wodnej;
  • senior project consultant w Projekcie Ośrodki Koordynacyjno- Informacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej (OKI) w Krakowie, we Wrocławiu i w Gliwicach, komponent B.1.1.2 Projektu Banku Światowego "Usuwanie skutków powodzi w Polsce", 2002-2005, wyniki wdrożone w regionalnych zarządach gospodarki wodnej w Polsce;
  • Metodyka określania stref zagrożenia powodziowego, autorka Komponentu B.4.2.1 Projektu Banku Światowego pt. "Usuwanie skutków powodzi w Polsce", 1999-2001, wyniki wdrożone do zasad realizacji studiów zagrożenia powodziowego w kraju.

Od 1984 bierze czynny udział w pracach komitetów i sekcji naukowych PAN w zakresie gospodarki wodnej i zagrożeń wodą oraz w komisjach krakowskiego oddziału PAN, w zakresie gospodarki wodnej i budownictwa. Bierze także udział (jako zaproszony prelegent) w posiedzeniach oddziałów PAU.

Od 2002 do 2015 była członkiem, a w latach 2011-2015 przewodniczącą Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, opiniując i konsultując działalność ustawodawczą i realizacyjną gospodarki wodnej. W tym okresie ma na swym koncie współautorstwo Projektu Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 roku z uwzględnieniem etapu 2015.

Od 2008 przewodniczy Radzie Programowej ds. gospodarki wodno-ściekowej przy Prezydencie Miasta Krakowa, opiniując dokumenty i przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodnej, ochrony przed powodzią oraz gospodarowania wodami opadowymi i ściekami.

W latach 2009-2014 była członkiem Komitetu Sterującego Wojewody Małopolskiego na rzecz opracowania i wdrożenia projektu Banku Światowego, związanego z podniesieniem bezpieczeństwa powodziowego w dorzeczu Górnej Wisły i na obszarze Krakowa.

Efekty działalności organizacyjnej E. Nachlik dla rozwoju PK

W okresie pełnienia funkcji prorektora w latach 1996-1999 powołała przy Uczelni oraz zorganizowała wspólnie z Tomaszem Maczugą jedno z pierwszych w Polsce Centrum Przekazu Innowacji, rozwinięte do obecnie funkcjonującego Centrum Transferu Technologii PK. Ta inicjatywa i jednostka stała się podstawą rozwoju transferu technologii w PK, m.in. poprzez pozyskanie funduszy europejskich w ramach 4 i 5 programu ramowego UE.

W latach 1996-1998 brała czynny udział z ramienia uczelni i wojewody w utworzeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej a w konsekwencji "Krakowskiego Parku Technologicznego". Była członkiem i v-ce przewodniczącą Rady Nadzorczej Parku.

Jest współautorką pierwszej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego na lata 2005-2013. W latach 2004-2006 była członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego Województwa Małopolskiego na potrzeby realizacji kontraktu wojewódzkiego w pierwszym okresie programowania 2004-2006 dla funduszy UE, co przyczyniło się do pozyskania pierwszego kontraktu wojewódzkiego w ramach europejskiego funduszu regionalnego na potrzeby modernizacji infrastruktury Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

W latach 2008-2015, jako dziekan WIŚ PK, kierowała pozyskaniem środków finansowych (krajowe i europejskie, łącznie ponad 40 mln. zł) oraz na ich bazie - modernizacją infrastruktury Wydziału, z pozyskaniem nowego wyposażenia laboratoriów dydaktycznych, oraz rozwoju kształcenia - także w zakresie szkoleń i studiów podyplomowych dla kadry inżynierskiej.

 

***

 

- Co się czuje, gdy zostaje się profesorem?

- Zamyka się jakiś etap w życiu zawodowym. Ma się też poczucie pewnego komfortu, stabilności. Tytuł profesora to nie cel, to etap, choć też i nabiera się umiejętności innego rodzaju pracy - integracji działań jednostkowych. (…) Podsumowując - profesura to doświadczenie związane z pracą, także interdyscyplinarną, ale i większe zadania i obowiązki.

- Dlaczego większe?

- Na uczelni nie da się oddzielić zarządzania od wykonywania zadań merytorycznych. Wprawdzie staram się właściwie rozkładać obowiązki, ale dalekie to jest od ideału. Mam wrażenie, że wiele jest jeszcze do zrobienia, choćby w dziedzinie organizacji nauki, zarządzania projektami...

- Pani Profesor, jest Pani znana nie tylko w środowisku naukowym, ale i poza nim, choćby z działalności na terenie Małopolski. Pamiętam Pani zaangażowanie sprzed kilku lat np. w programie dotyczącym dorzecza górnej Wisły.

- To daje mi ogromną satysfakcję. Moje działania w ramach współpracy regionalnej przełożyły się na konkrety. Weźmy choćby projekt samorządowy dotyczący zrównoważonego rozwoju województwa małopolskiego. To rezultat realizacji pomysłu, który narodził się na UJ i PK - współpraca z jednostkami samorządowymi. A że trafiło to na marszałka Sepioła, gorącego zwolennika społeczeństwa obywatelskiego, więc nie było tak trudno przejść od pomysłu do realizacji.

- A Pani udział?

- Powiedzmy, że nie był taki mały.

- Bycie prorektorem utrudniało czy ułatwiało takie działania?

- Z pewnością ułatwiało. Proszę pamiętać, że wówczas, w 1997 r. dopiero się uczyliśmy. Kiedy jako uczelnia wchodziliśmy do Specjalnej Strefy Ekonomicznej z poważnym pakietem, którym był teren, pojawiła się koncepcja Krakowskiego Parku Technologicznego, potem Centrum Transferu Technologii, działającego zresztą przy naszej uczelni. Było mnóstwo obaw i niepokojów, ale udało się.

- Serdecznie gratuluję, bez wątpienia jest w tym ogrom Pani pracy, wysiłku i zaangażowania. Proszę mi odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie - czy Pani kiedykolwiek wypoczywa? Czasami mam wrażenie, że dla Pani doba jest za krótka.

- Staram się tak organizować moje życie, żeby - choć w minimalnym stopniu - odpocząć. Ponieważ interesuję się filmem i historią starożytną, jest to dla mnie mało wyczerpujący fizycznie wypoczynek, ale daje mi chwile spokoju i relaksu.

- Dziękuję za rozmowę.

 

***

W najbliższym numerze "Naszej Politechniki" w ramach cyklu „Kobiety Sukcesu w Inżynierii” ukaże się wywiad z Panią Profesor. data publikacji: 24.09.2019 r. przez: MP, 1036 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt