rozmiar

kontrast

 Prodziekan WIŚ, dr inż. Piotr Beńko, w rozmowie z Dziennikiem Polskim

Rozmowa. Otwieramy unikatowy kierunek studiów - mówi dr inż. Piotr Beńko, prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

 


"- Co zdecydowało o uruchomieniu kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna na Wydziale Inżynierii Środowiska PK? 

- Uruchomienie kierunku wpisuje się w oczekiwania dużej grupy pracodawców, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych („miasta inteligentne”), ukierunkowanych na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Potrzebę tę artykułowali często w rozmowach o przyszłości kształcenia technicznego przedstawiciele przedsiębiorstw komunalnych z Polski Południowej. Nowy kierunek jest także efektem działalności naukowej pracowników naszego wydziału, zajmujących się od lat tematyką infrastruktury komunalnej i inteligentnego zarządzania nią. Stanowi też odpowiedź na zmianę postaw i oczekiwań społeczeństwa, coraz lepiej rozumiejącego potrzebę organizacji życia miast i korzystania ze środowiska zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

- Jakie predyspozycje powinien mieć potencjalny student nowego kierunku? Czym się interesować?

- Studia skierowane są do osób, które dostrzegają problemy związane z wpływem cywilizacji na środowisko oraz sposób kształtowania i funkcjonowania jednostek miejskich. Podstawowe predyspozycje studentów to umiejętność pracy w zespole, łatwość w rozwiązywaniu problemów z pogranicza różnych dziedzin, otwartość na nowe technologie komunikacyjne. Kandydaci powinni być też ciekawi nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych oraz świadomi, że będą specjalistami odpowiedzialnymi za kształtowanie przestrzeni miejskich, w szczególności ich potrzeb energetycznych.

 

- Czy program studiów jest trudny?

- Program studiów jest ambitny, ale nie wymaga np. ogromnej wiedzy z przedmiotów ścisłych. Jest dostosowany także do umiejętności osób, dla których przedmioty ścisłe nie były głównymi w szkole średniej. Liczy się tu bardziej otwartość umysłu niż wiedza podręcznikowa. Szczególny nacisk w kształceniu położymy na takie zagadnienia, jak energetyka biomasy, energetyka wiatrowa, wodna, geotermalna i słoneczna, a więc zagadnienia związane z potrzebami energetycznym infrastruktury miejskiej, szczególnie w odniesieniu do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych . Program studiów jest nowoczesny i praktycznie zorientowany, powstał we współpracy z innymi jednostkami naukowymi oraz partnerami gospodarczymi, którzy są największymi pracodawcami w regionie. Kadrę dydaktyczną oparliśmy na pracownikach Wydziału Inżynierii Środowiska PK, którzy mają duże doświadczenie naukowe i praktyczne oraz na doświadczonych specjalistach Krakowskiego Holdingu Komunalnego (MPEC S.A, MPWiK S.A, MPO, sp. z o.o.). Wspomagać nas będą pracownicy naukowi innych jednostek PK oraz Polskiej Akademii Nauk.

 

- Czego student nauczy się na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna? Czy oprócz wiedzy teoretycznej będzie miał umiejętności praktyczne?

- Będziemy kształcić studentów wspólnie z partnerami gospodarczymi, z wykorzystaniem ich infrastruktury oraz zapewniając praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach partnerskich naszego wydziału. To pozwoli studentom na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych kompetencji, przede wszystkim w zakresie możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, analizy i oceny rozwiązań, a także projektowania instalacji i systemów wykorzystujących OZE. Absolwenci kierunku będą też umieli rozwiązywać praktyczne problemy związane z planowaniem, projektowaniem, realizacją, eksploatacją oraz finansowaniem infrastruktury komunalnej. Absolwenci I stopnia studiów będą przygotowani do podjęcia studiów magisterskich na kierunkach związanych z technologiami odnawialnych źródeł energii, ale także na kierunkach pokrewnych, takich jak energetyka czy inżynieria środowiska. To zapewni im możliwość ubiegania się o uzyskanie uprawnień instalacyjnych w pełnym zakresie i w ograniczonym zakresie uprawnień budowlanych.

 

- Gdzie absolwent nowego kierunku PK znajdzie pracę?

- Uruchamiany kierunek odpowiada na zapotrzebowanie dużego i dynamicznie rosnącego segmentu rynku pracy. Szacuje się, iż jedynie realizacja założeń strategicznych UE w zakresie odnawialnych źródeł energii będzie skutkować stworzeniem dodatkowych kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy. Absolwenci tego kierunku znajdą pracę w szczególności w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją infrastruktury komunalnej, biurach projektowych i firmach wykonawczych realizujących inwestycje w zakresie instalacji i systemów OZE ( jak również innych elementów infrastruktury komunalnej), instytucjach i organizacjach wykorzystujących, koordynujących i finansujących wdrażanie OZE w kraju i za granicą, jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej, czy wreszcie w ramach własnej działalności gospodarczej (doradztwo inwestycyjne, opracowywanie planów wykorzystania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz zamiany systemów tradycyjnych na proekologiczne).

 

- Ile miejsc wydział przygotował w letniej rekrutacji na nowy kierunek? Czy trudno będzie się dostać na studia?

- Przewidujemy przyjęcie jednej grupy studenckiej (36 osób), a kryterium kwalifikacyjnym będzie wynik egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów rekrutacyjnych: matematyki, fizyki i astronomii, fizyki, chemii, biologii lub geografii. Bez postępowania kwalifikacyjnego przyjęci zostaną laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Nauk o Ziemi i Olimpiady Innowacji Technicznych.(...) (M)" 

 

Całość rozmowy dostępna tutaj. 

 

Więcej informacji o kierunku ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII i INFRASTRUKTURA KOMUNALNA.
 data publikacji: 27.04.2017 r. przez: MP, 3839 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2021 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt