Zasady przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 Zasady przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Zasady przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Zasady przyjęć 2014/2015 - studia I i II stopnia

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) wskazuje ogólne zasady rekrutacji na studia.

Na podstawie art. 169 ust. 2 powyższej ustawy, Senat Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Koś­ciusz­ki uchwala szczegółowe zasady trybu oraz warunków rekrutacji na stacjonarne i nie­sta­cjo­nar­ne studia I i II stopnia prowadzone w Uczelni.

UCHWAŁY SENATU

Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia w roku aka­de­mickim 2014/2015 definiują na­stę­pu­ją­ce Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej:

Zasady przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i nie­sta­cjo­nar­nych w roku akademickim 2014/2015 - Uchwała Senatu Po­li­tech­ni­ki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2014/15.
 
Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad w roku akademickim 2014/2015Uchwała Senatu Politechniki Krakowiskiej im. Tadeusz Kościuszki z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad z zakresu określonej dziedziny wiedzy w latach akademickich: 2013/14, 2014/15 i 2015/16.
 
Zasady przyjęć laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2014/2015Uchwała Senatu Po­li­tech­ni­ki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich ubiegających się o przyjęcie na studia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2014/15.
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/