Uchwała Rady Wydziału nr 45/2016

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska

Politechniki Krakowskiej

nr 45/2016

podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2016 r.

 

w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów

na Wydziale Inżynierii Środowiska

w roku akademickim 2016/2017

Na podstawie § 7 ust. 4 Regulaminu Studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej, stanowiącego załącznik nr 47/d/04/2015 do uchwały Senatu PK z dnia 24 kwietnia 2015r. oraz § 3 załącznika do Zarządzenia nr 14 Rektora PK z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017, Rada Wydziału Inżynierii Środowiska uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ostatni (siódmy) semestr zimowy studiów stacjonarnych I stopnia dla studentów planujących kontynuowanie studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska PK w roku akademickim  2016/2017 trwać będzie:

 

od 1 października 2016 r. do 31 marca 2017 r.

w tym:

 1. okresy zajęć dydaktycznych:

od 1 października do 30 października 2016 r.

od 2 listopada do 10 listopada 2016 r.

od 12 listopada do 9 grudnia 2016 r.

 

9 listopada 2016 r. odbywają się zajęcia realizowane planowo w piątek (za 11 listopada)

 

 

 1. przerwy świąteczne i okolicznościowe

od 31 października do 1 listopada 2016 r.

11 listopada 2016 r.

od 23 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r.

 

 1. zimowa sesja egzaminacyjna:

od 12 grudnia 2016 r. do 22 grudnia 2016 r.

 

 1. poprawkowa sesja egzaminacyjna:

od 9 stycznia 2017 r. do 13 stycznia 2017 r.

 

 1. Ustala się terminy:

 

 

 1. składania w dziekanacie ocenionych prac dyplomowych  i zaliczenie semestru dyplomowego

 do 30 styczeń 2017 r.

 

 1. egzaminów dyplomowych:

do 10 lutego 2017 r.

 

Terminy te umożliwiają wszystkim zainteresowanym ubieganie się o przyjęcie na studia II stopnia, na których zajęcia rozpoczynają się w semestrze letnim zgodnie z zarządzeniem nr 14 Rektora PK z dnia 27.04.2016 r. 27 lutego 2017 r.

 

 

 1. Planowy termin ukończenia studiów stacjonarnych I stopnia:

31 marca 2017 r.

§ 2

 

1.    Dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia, którzy nie planują kontynuować studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska PK w roku akademickim 2016/2017:

od 1 października 2016 r. do 31 marca 2017 r.

w tym:

w tym:

 1. okresy zajęć dydaktycznych:

od 1 października do 30 października 2016 r.

od 2 listopada do 10 listopada 2016 r.

od 12 listopada do 9 grudnia 2016 r.

 

9 listopada 2016 r. odbywają się zajęcia realizowane planowo w piątek (za 11 listopada)

 

 1. przerwy świąteczne i okolicznościowe

od 31 października do 1 listopada 2016 r.

11 listopada 2016 r.

od 23 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r.

 

 

 1. zimowa sesja egzaminacyjna:

od 12 grudnia 2016 r. do 22 grudnia 2016 r.

 

5) poprawkowa zimowa sesja egzaminacyjna:

13 lutego do 20 lutego 2017 r.

 

 1. termin zaliczenia semestru zimowego: 20 lutego 2017 r.

 

 

2.    Ostateczny termin składania w dziekanacie ocenionych prac dyplomowych

25 marca 2017 r.

 

3.   Planowy termin ukończenia studiów stacjonarnych I stopnia

31 marca 2017 r.

 

§ 3

 

 1. Organizacja semestru letniego dla studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych II stopnia i niestacjonarnych I i II stopnia Wydziału Inżynierii Środowiska odbywać się będzie w zgodnie z zarządzeniem nr 14 Rektora PK z dnia 27 kwietnia 2016 r. z zastrzeżeniem, że:
 2.  ostateczny termin składania w dziekanacie ocenionych prac dyplomowych to:

22 września 2017 r. studia stacjonarne II stopnia

23 września 2017 r. studia niestacjonarne I i II stopnia

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/