Uchwała Rady Wydziału nr 2a/VI/2016

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska

Politechniki Krakowskiej

nr 2a/VI/2016

z dnia 1 czerwca 2016 r.

 

 

w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych

w dyscyplinie inżynieria środowiska

mgr inż. Jackowi SACHARCZUKOWI

 

 

 

Rada Wydziału Inżynierii Środowiska PK działając na podstawie art. 14 ust.1 pkt 1, ust.2 pkt 5, art. 20 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 roku ( Dz. U z 2014 r. poz.1852)

 

 

§ 1.

 

Rada Wydziału Inżynierii Środowiska PK nadaje stopień doktora nauk technicznych mgr inż. Jackowi Sacharczukowi w obszarze: nauki techniczne, w dziedzinie: nauki techniczne, w dyscyplinie: inżynieria środowiska, specjalność: ogrzewnictwo i wentylacja, na podstawie przedłożonej pracy doktorskiej pt.: „Modelowanie matematyczne instalacji słonecznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania powietrznego z akumulacją ciepła”

 

 

§ 2.

 

Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

                                                                                                                   Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/