Uchwała Rady Wydziału 51/2013

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 51/2013
z dnia 11 grudnia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

 

   Na podstawie § 7  załącznika do Zarządzenia nr 2 Rektora PK z dnia 4 lutego 2013 r., zarządza się, co następuje:

 

§1

   Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (zwana dalej Komisją) jest organem odpowiedzialnym za opracowanie, wdrożenie i nadzór Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej


§2

   W skład Komisji wchodzą:

 1. Wyznaczony przez Dziekana Pełnomocnik – jako Przewodniczący
 2. Nauczyciele akademiccy, będący przedstawicielami instytutów funkcjonujących na Wydziale, wyznaczeni przez  Dyrektorów Instytutów Wydziału
 3. Przedstawiciel Komisji Jednostki Pozawydziałowej ds. Jakości Kształcenia, z głosem doradczym
 4. Kierownik dziekanatu
 5. Wyznaczony przez Kierownika dziekanatu pracownik dziekanatu
 6. Przewodniczący Samorządu Studentów Wydziału
 7. Przedstawiciel Doktorantów


§3

   Podstawą prawną działania Komisji są: Zarządzenie Rektora PK nr 2 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Uchwała Rady Wydziału w sprawie opracowania i wdrażania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia z dnia 11.12.2013 r.


§4

   Do zadań Komisji należy nadzór i koordynacja prac związanych z wdrażaniem, funkcjonowaniem i doskonaleniem Systemu na Wydziale, w szczególności:

 1. Opracowanie i aktualizacja polityki jakości kształcenia zgodnie ze strategią rozwoju Uczelni i Wydziału
 2. Wdrażanie i monitorowanie realizacji Krajowych Ram Kwalifikacyjnych na Wydziale
 3. Prowadzenie oceny jakości kształcenia na Wydziale
 4. Inspirowanie działań projakościowych związanych z procesem kształcenia oraz wprowadzenia działań motywujących wysoką jakość kształcenia przez kadrę dydaktyczną, techniczną i administracyjną
 5. Dokonywanie oceny stopnia wdrożenia i funkcjonowania Wewnętrznego Systemu na Wydziale na podstawie corocznych raportów z audytów i przeglądów funkcjonowania Systemu.

 

§5

   Komisję powołuje Rada Wydziału na okres kadencji władz Wydziału


§6

   Posiedzenia Komisji zwoływane są, stosownie do potrzeb, przez Pełnomocnika Dziekana ds. JK, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

 

§7

   Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy składu Komisji.

 

§8

   Ustalenia Komisji są wiążące przy obecności zwykłej większości członków Komisji. Pod nieobecność przedstawiciela danej jednostki organizacyjnej Wydziału dopuszcza się udział w posiedzeniach Komisji osoby delegowanej przez kierownika tej jednostki organizacyjnej.


§9

   Na spotkania Komisji mogą być zapraszane osoby spoza Komisji z głosem doradczym w sprawie Systemu Jakości Kształcenia

 

§10

   Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz Komisji.


§11

   Komisja ma prawo, w głosowaniu tajnym, z zachowaniem zasady zwykłej większości głosów, zgłosić do Dziekana wniosek o odwołanie członka Komisji, z powodu niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków członka Komisji.

 

§12

   W celu efektywnej realizacji swoich zadań Komisja może powołać zespoły eksperckie i robocze, o charakterze stałym lub doraźnym. Komisja określa ich cel powołania, skład, zadania oraz czas ich realizacji. Zespołowi przewodniczy właściwy koordynator powołany przez Komisję.


§13

   Sprawozdanie z prac Komisji Przewodniczący Komisji przedstawia Dziekanowi oraz Radzie Wydziału nie rzadziej niż raz w roku akademickim.


§14

   Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/