Uchwała Rady Wydziału 5/2013

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 5/2013
z dnia 6 marca 2013r.

W sprawie regulaminu realizacji praktyk zawodowych na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

 

   Na podstawie § 8 ust. 10 Regulaminu Studiów Wyższych na PK uchwalonego przez Senat PK w dniu 27 kwietnia 2012 r., zarządza się, co następuje:
 


§ 1


   Wprowadza się regulamin praktyk zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, określającym organizację praktyk zawodowych na Wydziale Inżynierii Środowiska PK dla wszystkich rodzajów studiów.

 

§ 2

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/