Uchwała Rady Wydziału 4/2013

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 4/2013
z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie wytycznych dotyczących dyplomowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

 

   Na podstawie § 25 Regulaminu Studiów Wyższych na PK uchwalonym  przez Senat PK w dniu 27 kwietnia 2012 r. ze zmianami z dnia 26 kwietnia 2013 r., zarządza się, co następuje:


   Dla usprawnienia procesu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Inżynierii Środowiska, wprowadza się poniższą regulację proceduralną, której podstawą są przepisy Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalone przez Senat PK w dniu 27 kwietnia 2012 r.

 

§ 1

Procedura wydawania tematów oraz przedmiot i zakres prac dyplomowych

 

 1. Tematy prac dyplomowych zgłaszają promotorzy do dyrektorów ds. kształcenia w danym instytucie pisemnie lub poprzez zarejestrowanie w systemie elektronicznym (jeśli taki w instytucie istnieje).

 2. Limit prac dyplomowych, przypadających na jednego promotora w danym instytucie, określa dyrektor ds. kształcenia.

 3. Dyrektor ds. kształcenia w danym instytucie, we współpracy z kierownikiem danej katedry/zakładu, zatwierdza tematy prac dyplomowych pod względem merytorycznym oraz jest odpowiedzialny za organizację procesu dyplomowania.

 4. Tematy prac dyplomowych wraz z nazwiskami promotorów powinny być podane do wiadomości studentów (kończących studia I i II stopnia) przez dyrektorów ds. kształcenia w danym instytucie lub opiekunów kierunku (specjalności), w formie przyjętej w instytucie, najpóźniej do połowy przedostatniego semestru studiów.

 5. Tematy prac dyplomowych powinny być podjęte przez studentów najpóźniej do końca przedostatniego semestru studiów w formie wskazanej przez dany instytut, np. wybory w systemie elektronicznym lub bezpośrednie zgłoszenie u promotora.

 6. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą dyrektora ds. kształcenia instytutu prowadzącego specjalność dyplomowania danego studenta oraz akceptacji przez Niego tematu pracy dyplomowej, student może pisać pracę dyplomową pod opieką promotora w instytucie o innej specjalności. Recenzentem takiej pracy musi być pracownik instytutu prowadzącego specjalność dyplomowania.

 7. Przedmiotem inżynierskiej pracy dyplomowej powinno być opracowanie zagadnienia inżynierskiego o charakterze projektowym, technologicznym, lub doświadczalnym (laboratoryjnym), a także analitycznym lub monograficznym, adekwatne do zakresu efektów kształcenia dla pierwszego stopnia studiów.

 8. Przedmiotem magisterskiej pracy dyplomowej powinno być opracowanie zagadnienia o charakterze analitycznym, projektowym, technologicznym, monograficznym lub doświadczalnym (laboratoryjnym) z wykorzystaniem lub dołączeniem pogłębionej analizy i interpretacji, opartej na adekwatnej do zakresu zagadnienia metody studialnej.

 9. Zakres pracy dyplomowej (inżynierskiej lub magisterskiej) powinien być tak dobrany, aby czas potrzebny na jej wykonanie mieścił się w ramach okresu jednego semestru (dyplomowego).

 10. § 2


     Forma pracy dyplomowej i jej obrona


 11. Praca dyplomowa powinna być napisana zgodnie z obowiązującymi polskimi normami. Odpowiednie wymagania techniczne, dotyczące pracy dyplomowej, zostały przygotowane przez zespół Oddziału Informacji Naukowej (OIN) PK i udostępnione na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Środowiska: www.wis.pk.edu.pl/Dyplomowanie. Są one obowiązujące dla prac realizowanych na Wydziale Inżynierii Środowiska na wszystkich rodzajach i stopniach studiów.

 12. Praca dyplomowa powinna zawierać: (1) stronę tytułową, (2) podpisane przez dyplomanta oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej oraz zachowaniu praw autorskich osób trzecich, (3) spis treści, (4) merytoryczną treść pracy, (5) bibliografię oraz (6) wykaz tabel i ilustracji (rysunków, fotografii itp.). Wzory potrzebnych załączników – zatwierdzone odrębnym zarządzeniem Dziekana, będą dostępne na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Środowiska: www.wis.pk.edu.pl/Dyplomowanie.

 13. Praca dyplomowa (inżynierska i magisterska) musi być złożona do rejestracji w Dziekanacie WIŚ co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym egzaminem dyplomowym.

 14. Obrony prac dyplomowych przeprowadzane są przez Wydziałowe Komisje Dyplomowe w instytucie, który reprezentuje dany kierunek i specjalność dyplomowania, także w przypadku objętym pkt. 6 niniejszego Regulaminu.

 15. Jeśli dany kierunek nie posiada specjalności, studenci mają możliwość dyplomowania w każdym z instytutów Wydziału Inżynierii Środowiska.

   Przepisy niniejszych wytycznych wchodzą w życie z dniem ich przyjęcia Uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/