Uchwała Rady Wydziału 32/2014

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 32/2014
z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w ilości godzin oraz realizacji przedmiotów na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Na podstawie załącznika nr 2 do zarządzenia nr 53 Rektora PK z dnia 1 października 2013 r.  w sprawie wprowadzenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, wprowadza się, co następuje:

 

§ 1

   Technologia informacyjna sem. 1 - zmniejszenie liczby godzin z zajęć laboratorium komputerowego  z 45 na 30 (o 15h) oraz  jej ujednolicenie we wszystkich programach studiów stacjonarnych  (Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska, Budownictwo) i niestacjonarnych na kierunkach (Inżynieria środowiska, Budownictwo)
 
   Geologia i hydrogeologia sem. 2- zmiana nazwy przedmiotu na Geologia i geofizyka inżynierska oraz jej ujednolicenie we wszystkich programach studiów stacjonarnych  (Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska, Budownictwo) i niestacjonarnych na kierunkach (Inżynieria środowiska, Budownictwo)


Kierunek Budownictwo studia stacjonarne I stopnia
Specjalność: Budownictwo wodne i geotechnika

   Matematyka I sem. 1 - zwiększenie liczby godzin wykładów z 30 na 45 i ćwiczeń z 30 na 45  

 

Kierunek Gospodarka przestrzenna studia stacjonarne I stopnia

   Geografia ekonomiczna- przeniesienie przedmiotu z sem. 1 na sem. 3, zmiana pkt ECTS z 4 na 3
   Rysunek planistyczny- przeniesienie przedmiotu z sem. 3 na sem. 1, zmiana pkt ECTS z 3 na 4

 

§ 2

   Zmiany dokonane w programach studiów będą obowiązywać wszystkich studentów studiujących na Wydziale Inżynierii Środowiska od roku akademickiego 2014/2015.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/