Uchwała Rady Wydziału 21/2014

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 21/2014
z dnia 28 maja 2014r.

w sprawie korekt w programie studiów doktoranckich

Na podstawie  § 3 ust. 2 Regulaminu Studiów Doktoranckich obowiązującym na Politechnice Krakowskiej uchwalonym przez Senat PK w dniu 23 marca 2012 r., ze zmianami z dnia 28 marca 2014r., zarządza się, co następuje:

 

§ 1

   Wprowadza się korekty do programu studiów doktoranckich uchwalonym przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska  dnia 27 czerwca 2012 r.

Plan studiów doktoranckich na Wydziale Inżyneirii Środowiska

ROK I - semestr 1

L.p. Nazwa Przedmiotu Rodzaj przedmiotu Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
O(10) Fz(1/0) Fd(1/0 W C L P/S
1. Matematyka 1 0 0 30 2 15 15 0 0 E + Z
2. Mechanika płynów 1 0 0 30 2 15 3 6 0 E + Z
3. Termodynamika 1 0 0 30 2 20 10 0 0 E + Z
4. (a) Język angielski (n-t),
(b) Język niemiecki (n-t)
0 1 0 30 1 0 30 0 0 Z
5. Podstawy pedagogiki w szkole wyższej:
(a) Podstawy pedagogiki,
(b) Współczesne systemy pedagogiczne,
(c) Pedagogika z dydaktyką szkoły wyższej
0 0 1 45 3 15 30 0 0 E + Z
6. Konsultacje z opiekunem naukowym 1 0 0 5 0         Z
suma 170 10
suma O 95 6
suma Fz 30 1
suma Fd 45 3

 

ROK I - semestr 2

L.p. Nazwa Przedmiotu Rodzaj przedmiotu Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
O(10) Fz(1/0) Fd(1/0 W C L P/S
1. Mechanika ośrodków ciągłych (dla ciał stałych) 1 0 0 30 2 20 0 10 0 E + Z
2. Metody numeryczne 1 0 0 30 2 15 0 10 0 E + Z
3. Metody statystyczne i teoria pomiarów 1 0 0 30 2 15 0 15 0 E + Z
4. (a) Język angielski (n-t),
(b) Język niemiecki (n-t)
0 1 0 30 1 0 30 0 0 Z
5. Podstawy pedagogiki w szkole wyższej:
(a) Podstawy pedagogiki,
(b) Współczesne systemy pedagogiczne,
(c) Pedagogika z dydaktyką szkoły wyższej
0 0 1 30 2 15 15 0 0 E + Z
6. Konsultacje z opiekunem naukowym 1 0 0 5 0         Z
suma 155 9
suma O 95 6
suma Fz 30 1
suma Fd 30 2

ROK II - semestr 3

L.p. Nazwa Przedmiotu Rodzaj przedmiotu Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
O(10) Fz(1/0) Fd(1/0 W C L P/S
1. Metody optymalizacji 1 0 0 30 2 15 0 15 0 E + Z
2. Biochemia 1 0 0 30 2 30 0 0 0 E
3. Jednostkowe procesy w inżynierii środowiska 1 0 0 15 1 15 0 0 0 E
4. Metodyka badań naukowych 1 0 0 15 1 15 0 0 0 E
5. (a) Filozoficzne podstawy ochrony środowiska
(b) Wprowadzenie do etyki
0 1 0 15 1 15 0 0 0 E
6. Konsultacje z opiekunem naukowym 1 0 0 5 0         Z
suma 110 7
suma O 95 6
suma Fz 15 1
suma Fd 0 0

 

ROK II - semestr 4

L.p. Nazwa Przedmiotu Rodzaj przedmiotu Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
O(10) Fz(1/0) Fd(1/0 W C L P/S
1. Przedmiot specjalistyczny z grupy wskazanych przez opiekuna (umiejętności zawodowe) 0 1 0 30 2 30 0 0 0 E
2. Konwersatorium z metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych:
(a) w inżynierii wodnej,
(b) w geotechnice,
(c) w inżynierii sanitarnej,
(d) w ochronie powietrza
0 1 0 30 2 15 0 0 15 E
3. Konsultacje z opiekunem naukowym 1 0 0 5 0         Z
suma 65 4
suma O 5 0
suma Fz 60 4
suma Fd 0 0

 

ROK III - semestr 5

L.p. Nazwa Przedmiotu Rodzaj przedmiotu Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
O(10) Fz(1/0) Fd(1/0 W C L P/S
1. Przedmiot specjalistyczny z grupy wskazanych przez opiekuna (umiejętności zawodowe) 0 1 0 30 2 30 0 0 0 E
2. Udział w seminariach kierunkowych oraz prezentacja pracy własnej na jednym z seminariów 1 0 0 10 1 0 0 0 10 Z
3. Konsultacje z opiekunem naukowym 1 0 0 5 0         Z
suma 50 4
suma O 20 2
suma Fz 30 2
suma Fd 0 0

 

ROK III - semestr 6

L.p. Nazwa Przedmiotu Rodzaj przedmiotu Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
O(10) Fz(1/0) Fd(1/0 W C L P/S
1. Przedmiot specjalistyczny z grupy wskazanych przez opiekuna (umiejętności zawodowe) 0 1 0 30 2 30 0 0 0 E
2. Udział w seminariach kierunkowych oraz prezentacja pracy własnej na jednym z seminariów 1 0 0 10 1 0 0 0 10 Z
3. Konsultacje z opiekunem naukowym 1 0 0 5 0         Z
suma 50 4
suma O 20 2
suma Fz 30 2
suma Fd 0 0

 

ROK IV - semestr 7

L.p. Nazwa Przedmiotu Rodzaj przedmiotu Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
O(10) Fz(1/0) Fd(1/0 W C L P/S
1. Udział w seminariach kierunkowych oraz prezentacja pracy własnej na jednym z seminariów 1 0 0 10 1 0 0 0 10 Z
6. Konsultacje z opiekunem naukowym 1 0 0 10 0         Z
suma 20 2
suma O 20 2
suma Fz 0 0
suma Fd 0 0

 

ROK IV - semestr 8

L.p. Nazwa Przedmiotu Rodzaj przedmiotu Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
O(10) Fz(1/0) Fd(1/0 W C L P/S
1. Udział w seminariach kierunkowych oraz prezentacja pracy własnej na jednym z seminariów 1 0 0 10 1 0 0 0 10 Z
6. Konsultacje z opiekunem naukowym 1 0 0 10 1         Z
suma 20 2
suma O 20 2
suma Fz 0 0
suma Fd 0 0
Łączna suma 635 41
Łączna suma O 365 25
Łączna suma Fz 195 11
Łączna suma Fd 75 5

 

Wymiar praktyk, w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni lub uczestniczenia w ich prowadzeniu

 

  Liczba
godzin
Punkty
ECTS
ROK I 15 1
ROK II 30 1
ROK III 30 1
ROK IV 30 1
SUMA 105 4

 

 

godziny ECTS
Łączna suma z uwzględnieniem 740 45


Oznaczenia:
O - zajęcia obowiązkowe,
Fz - zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe
Fd - zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne

 

§ 2

   Program studiów doktoranckich obowiązuje studentów, którzy rozpoczną studia od roku akademickiego 2014/2015. i tych, którzy w dniu wejścia w życie uchwały posiadają status studenta studiów III stopnia

 

 

§ 3

   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/