Uchwała Rady Wydziału 2/2014

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 2/2014
z dnia 15 stycznia 2014r.

w sprawie zasad przyjęć na studia III stopnia w roku akademickim 2014/15 oraz planowanej liczby miejsc.

 

   Na podstawie § 24 ust. 3 pkt. 2 Statutu PK, przyjętym uchwałą Senatu PK nr 84/o/12/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. z późn. zm., wprowadza się, co następuje:

 

§ 1

   Określenie zasad przyjęć na studia III stopnia uruchamiane w roku akademickim 2014/2015 z określeniem dziedziny i dyscypliny naukowej oraz planowaną liczbą miejsc.

Dziedzina nauki: Nauki Techniczne
Dyscyplina naukowa: Inżynieria środowiska

 

Wydział Inżynierii środowiska

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Forma studiów Planowanie liczba miejsc
Semestr zimowy
2014/15
Semestr letni
2014/15
Nauki Techniczne Inżynieria środowiska stacjonarne 15 0

 

O przyjęcie na studia  III stopnia mogą ubiegać się osoby:

 • posiadające tytuł zawodowy magistra inżyniera lub magistra,
 • będące absolwentami kierunków technicznych lub matematyki, fizyki, chemii, informatyki,
 • nie skreślone z listy doktorantów WIŚ z powodu nie zaliczenia  pierwszego roku studiów  doktoranckich .

Wymagane dokumenty:
 Dodatkowo poza dokumentami wymienionymi w uchwale  Senatu

 • pisemna zgoda profesora lub doktora habilitowanego na podjęcie funkcji opiekuna naukowego.

Na  studia III stopnia przyjęte zostaną osoby

 • zajmujące odpowiednio wysoką pozycję na liście rankingowej ustalonej na podstawie sumy:
  • średniej ocen z toku studiów (jednolitych magisterskich lub studiów I i II stopnia),
  • punktów przyznanych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w skali  2-5.

 

   Ocena z rozmowy kwalifikacyjnej jest średnią arytmetyczną ocen członków komisji rekrutacyjnej.

 

Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części:

 1. Zagadnienia związane z dotychczasową pracą naukowo-zawodową:
  • praca dyplomowa (problematyka pracy dyplomowej, teoretyczny lub eksperymentalny sposób prowadzenia badań, wykorzystanie literatury),
  • udokumentowane osiągnięcia naukowe w postaci uczestnictwa w Kołach Naukowych, udziału w konferencjach, stażach, autorskich lub współautorskich publikacji, pisemnej opinii  pracownika naukowego z tytułem co najmniej doktora habilitowanego poświadczającego udział w pracy naukowej.

2. Zagadnienia związane z przyszłą pracą naukową:

 • motywy podjęcia studiów III stopnia na WIŚ,
 • zagadnienia z zakresu inżynierii wodnej,  geotechniki, inżynierii sanitarnej, ogrzewnictwa i klimatyzacji , szczególnie interesujące kandydata.

 


§ 2

  Oferta studiów III stopnia dotyczy studiów rozpoczynających się w sem. zimowym roku akademickiego 2014/15.

 

 

§ 3

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/