Uchwała Rady Wydziału 1/2013

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 1/2013
z dnia 6 lutego 2013r.

w sprawie zasad przyjęć na studia III stopnia w roku akad. 2013/2014 oraz planowanej liczby miejsc.

 

   Na podstawie § 24 ust. 3 pkt. 2 Statutu PK, przyjętym uchwałą Senatu PK nr 84/o/12/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. z późn. zm., wprowadza się, co następuje:

 

§ 1


   Określa się zasady przyjęć na studia III stopnia w roku akademickim 2013/2014 w dyscyplinie naukowej: inżynieria środowiska.

   O przyjęcie na studia stacjonarne III stopnia w dyscyplinie naukowej Inżynieria środowiska może ubiegać się osoba, która posiada tytuł magistra inżyniera lub magistra.

   O przyjęciu na stacjonarne studia III stopnia decyduje miejsce na liście rankingowej ustalane na podstawie sumy:

 • średnia ocen z toku studiów (jednolitych magisterskich albo studiów I i II stopnia)
 • punktów przyznanych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w skali 2-5.

   Ocena z rozmowy kwalifikacyjnej jest średnią arytmetyczną ocen członków komisji rekrutacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części:

 1. Zagadnienia związane z dotychczasową pracą naukowo-zawodową:
  • praca dyplomowa (problematyka pracy dyplomowej, teoretyczny lub eksperymentalny sposób prowadzenia badań, wykorzystanie literatury)
  • uczestnictwo w organizacjach naukowych (np. Koła Naukowe)
  • pełnione funkcje w zakładzie pracy
 2. Zagadnienia związane z przyszłą pracą naukową:
  • motywy podjęcia studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska
  • zagadnienia z zakresu inżynierii wodnej, geotechniki, inżynierii sanitarnej, ogrzewnictwa i klimatyzacji, szczególnie interesujące kandydata.

Wymagane dokumenty:
Poza dokumentami wymienionymi w uchwale Senatu, kandydat winien złożyć pisemną zgodę profesora lub doktora habilitowanego na podjęcie  funkcji opiekuna naukowego.

Oferta studiów III stopnia dotyczy studiów rozpoczynających się w sem. zimowym roku akademickiego 2013/14.

Wydział Inżynierii Srodowiska

 

Wydział Inżynierii środowiska

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Forma studiów Planowanie liczba miejsc
Semestr zimowy
2014/15
Semestr letni
2014/15
Nauki Techniczne Inżynieria środowiska stacjonarne 15 0

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

 

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/