Dokumenty do otwarcia przewodu habilitacyjnego

 Dokumenty do otwarcia przewodu habilitacyjnego

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 stycznia 2018 r. Poz. 261 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000261/O/D20180261.pdf

 


Akty prawne dotyczącego postępowania w przewodach doktorskich

 

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/