Praktyki

   PRAKTYKI 

 

Praktyki - krok po kroku:

  1. Uzgodnienie miejsca, terminu i programu praktyki z podmiotem gospodarczym i opiekunem praktyk.
  2. Przygotowanie i podpisanie „porozumienia” w dwóch egzemplarzach w kolejności przez: podmiot-opiekun-pełnomocnik przed rozpoczęciem praktyki.
  3. Odbycie praktyki w ustalonym terminie.
  4. Uzyskanie zaliczenia praktyki u opiekuna praktyk na podstawie „zaświadczenia” (załącznik nr 3) i sprawozdania z praktyk z potwierdzeniem odbycia praktyk.

 

Pełnomocnik Dziekana WIŚiE ds. praktyk studenckich: dr inż. Karolina Łach

Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
pok. 102, bud: WIŚiE (W-2)  ul. Warszawska 24 

tel. 12 628 28 64

e-mail: klach@pk.edu.pl lub karolina.lach@pk.edu.pl

Konsultacje: wtorek, czwartek  w godzinach 1100 ÷ 1200

 

Opiekunowie praktyk w roku akademickim 2019/2020

(studia stacjonarne i niestacjonarne):

 

kierunek: inżynieria środowiska


specjalność I i II stopień: Inżynieria wodna i geotechnika –  dr inż. Karolina Łach 

specjalność  I  stopień: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów – dr inż. Adriana Biernacka

specjalność II stopień: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów – dr inż. Anna Czaplicka

specjalność I i II stopień: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja – dr inż. Jan Porzuczek

 

Międzywydziałowy Kierunek Studiów Gospodarka Przestrzenna I i II stopień – dr inż. Marek Bodziony

 

kierunek: budownictwo I i II stopień – dr inż. Andrzej Mączałowski

 

kierunek: odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna I stopień – dr inż. Jan Porzuczek

 

 

W sprawie praktyk prosimy kontaktować się  z opiekunem wyznaczonym dla danego kierunku.

 


 

Wzory dokumentów do pobrania:

  1. Porozumienie pomiędzy Uczelnią a Podmiotem zewnętrznym umożliwiającym realizację praktyki zawodowej studenta

  2. Oświadczenie studenta o braku kolizji praktyk z zajeciami dydaktycznymi 
  1. Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej wraz ze sprawozdaniem z jej przebiegu
  1. Regulamin Praktyk

 

© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wisie.pk.edu.pl/