KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO

DZIEKAN

WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 (od 1 października Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki)

 

POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO

w Katedrze Technologii Środowiskowych

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające warunki określone w Ustawie z 20 lipca 2018r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r., art. 115, 116, ponadto spełniają warunków Statutu Politechniki Krakowskiej z roku 2019 § 57, posiadają.

 

 • wyższe wykształcenie techniczne w zakresie inżynierii środowiska oraz stopień naukowy doktora inżyniera nauk technicznych (obecnie inżynieryjno-technicznych) w dyscyplinie inżynieria środowiska (obecnie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka),
 • doświadczenie w badaniach naukowych w dyscyplinie inżynieria środowiska, zwłaszcza w zakresie procesów uzdatniania wody, oczyszczania ścieków a w szczególności beztlenowego rozkładu związków organicznych, poparte dorobkiem publikacyjnym z listy A,
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na uczelni,
 • doświadczenie w pisaniu i realizacji projektów badawczych oraz udział w realizacji prac badawczych naukowych i dla przemysłu,
 • doświadczenie i zdolności organizacyjne w organizacji konferencji krajowych, międzynarodowych, spotkań z młodzieżą itp
 • praktyczną umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim.

 

Wymagane dokumenty ( w 2 egzemplarzach)

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PK
 2. Oświadczenie kandydata, że Politechnika Krakowska będzie podstawowych i jedynym miejscem pracy,
 3. Dokumenty poświadczające wykształcenie
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. Wykaz ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w biurze Dziekana, na dziennik podawczy 31-155 Kraków ul. Warszawska 24 bud WIŚ W-2(10-19) pok. 301 w terminie do dnia 14.10.2019r. w godz. od 9-14. Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Planowane rozstrzygnięcie konkursu na wydziale nastąpi do dnia 16.10.2019. W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Politechnika zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Zatrudnienie nastąpi po podjęciu decyzji przez JM Rektora PK.

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuliWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

Dokumenty nieodebrane do dnia 30.10.2019r. zostaną komisyjne zniszczone.

 

 

 

Dziekan

                                                                                                             Wydziału Inżynierii Środowiska

                                                             

 

                                                                                                             dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof.PK

 

© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wisie.pk.edu.pl/