Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Inżynierii i Gospodarki Wodnej WIŚiE PK

 

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA
w Katedrze Inżynierii i Gospodarki Wodnej WIŚiE PK

 

       Do zakresu obowiązku pracownika należeć będzie m.in. prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów: gospodarka wodna, oceny oddziaływania na środowisko, ekonomiczna efektywność inwestycji oraz prowadzenie prac naukowo-badawczych w specjalności gospodarka wodna.

Niezbędne wymagania:

 • stopień naukowy doktora nauk technicznych,
 • ukończone studia II stopnia na kierunku inżynieria środowiska, inżynieria i gospodarka wodna lub pokrewnym,
 • udokumentowane doświadczenie i dorobek naukowy wynikający z prowadzenia badań naukowych w zakresie gospodarki wodnej,
 • doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym, w obszarze inżynierii środowiska, a zwłaszcza w zakresie gospodarki wodnej,
 • biegła znajomość języka polskiego oraz języka nowożytnego na poziomie co najmniej B2.

Wymagania formalne stawiane kandydatom:

 • wskażą Politechnikę Krakowską jako jedyne miejsce pracy,
 • wskażą dyscyplinę inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka jako dyscyplinę swoich badań naukowych,
 • zamieszczą afiliację Politechniki Krakowskiej WISiE na swoich publikacjach.

Wymagane dokumenty (w 2 egzemplarzach):

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia (uwierzytelnione kserokopie),
 • kwestionariusz osobowy,
 • certyfikat lub inne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka nowożytnego na poziomie co najmniej B2,
 • wykaz ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie.

Dokumenty należy przesłać do sekretariatu Katedry Inżynierii i Gospodarki Wodnej w terminie do dnia 30.06.2020 r.

Zapytania dotyczące konkursu należy przesłać na adres e-mail: igodyn@pk.edu.pl lub izabela.godyn@pk.edu.pl

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/