Dyplomowanie

   DYPLOMOWANIE 

 
PODSTAWY PRAWNE:
Ogólne zasady dotyczące realizacji pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego ujęte są w rozdziale VI i VII Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalonego przez Senat PK w dniu 29.05.2019 r. 

Poniższe szczegółowe wytyczne opracowano na podstawie dokumentu: Zarządzenie Rektora PK nr 26 z 7 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na Politechnice Krakowskiej.

 

UWAGA! Zobacz także: ZARZĄDZENIE NR 53 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej.

 

UWAGA! Od 1 października 2020 r. (data wystawienia dyplomu) wydawane są absolwentom PK dyplomy ukończenia studiów i odpisy dyplomów ukończenia studiów oraz duplikaty dyplomów ukończenia studiów sporządzone według nowych wzorów. Zasadnicza zmiana polega na braku fotografii absolwenta

 

Dokumenty niezbędne przed rozpoczęciem semestru dyplomującego:

  1. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej
  2. Oświadczenie o zmianach w temacie pracy dyplomowej.

 

Do systemu ASAP należy wstawiać prace w jednym pliku PDF. W pracy powinny być osadzone wszystkie elementy graficzne. Jeżeli jest to technicznie możliwe, część projektowa pracy powinna zostać wyeksportowana do pliku PDF z kompresją zapewniającą jakość sieciową, a następnie połączona z częścią opisową w jeden plik PDF.

 

Zawartość PRACY DYPLOMOWEJ

  1. Strona tytułowa:
  1. Strona nr 2 - Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy  - wydruk z systemu ASAP
  2. Strona nr 3 - Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego - wydruk z systemu ASAP

CHCESZ UNIKNĄĆ BŁĘDÓW I POPRAWEK PRZY EDYCJI PRACY? Zapoznaj się z dokumentem Wytyczne dotyczące standardów pisania prac dyplomowych.

 

EGZAMIN DYPLOMOWY W TRYBIE ZDALNYM

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PK, aby przystąpić do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym

nie później niż 14 dni przed jego planowanym terminem należy dostarczyć mailem do Dziekanatu WIŚiE PK stosowne oświadczenie.

Pobierz, wydrukuj, wypełnij i odeślij jako skan lub fotografię: Oświadczenie dot. zdalnego egzaminu dyplomowego.

 

Komplet dokumentów wymagany do EGZAMINU DYPLOMOWEGO,

który należy złozyć do dziekanatu 5 DNI przed egzaminem dyplomowym:

 

 

***

Uprzejmie informujemy absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, że Politechnika Krakowska wprowadziła również możliwość otrzymania kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz odpisami oraz dodatkowego odpisu dyplomu w języku polskim lub języku obcym, dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku polskim lub języku angielskim za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Przesłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej odbywa się na wniosek absolwenta (wzór nr 1). Dokumenty przesyłane są przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Absolwent ponosi koszt opłaty za przesyłkę w wysokości 18,20 zł. Skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku (wzór nr 1) absolwent przekazuje do dziekanatu za pomocą Wirtualnego Dziekanatu w systemie eHMS/dsys. Do wniosku absolwent dołącza potwierdzenie wniesienia opłaty za przesyłkę.

W przypadku stwierdzenia poprawności wniosku dziekanat przesyła do absolwenta dokumenty, a w przypadku stwierdzenia błędów/braków we wniosku dziekanat informuje absolwenta, za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu, o błędach/brakach we wniosku i wzywa absolwenta do ich usunięcia.

Absolwent odbierając przesyłkę podpisuje formularz potwierdzenia odbioru, tzw. „zwrotkę” i przekazuje podpisaną „zwrotkę” pracownikowi Poczty Polskiej. Ponadto absolwent jest zobowiązany do przekazania do dziekanatu, za pomocą Wirtualnego Dziekanatu w systemie eHMS/dsys, wypełnionego i własnoręcznie podpisanego skanu potwierdzenia odbioru kompletu dyplomu (wzór nr 2).

Dokumenty do pobrania:

  1. wzór nr 1 – wniosek o przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami,
  2. wzór nr 2 – potwierdzenie odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami
 
***
 
Egzamin dyplomowy dla kierunku Międzywydziałowego kierunku studiów gospodarka przestrzenna - zagadnienia:
 
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wisie.pk.edu.pl/