Zmiany sposobów weryfikacji efektów uczenia się w zakresie sposobów oceny w semestrze letnim 2020/2021.

  Zmiany sposobów weryfikacji efektów uczenia się w zakresie sposobów oceny w semestrze letnim 2020/2021.

 

Na Politechnice Krakowskiej wprowadzone zostały zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się (określonych w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia) w zakresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia poza siedzibą Politechniki Krakowskiej, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminów i ich rejestrację.


Zgodnie z Zarządzeniem nr 31 JM Rektora PK w tej sprawie Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki przedstawia informacje o wprowadzonych zmianach w zakresie weryfikacji efektów uczenia się oraz warunków zaliczenia przedmiotów określonych w karcie przedmiotu, które będą obowiązywać do dnia 30 września 2021 r. 

 
Szczegółowe zmiany sposobów weryfikacji efektów uczenia się w zakresie sposobów oceny, w stosunku do zawartych w kartach przedmiotów w semestrze letnim 2020/2021, w podziale na poszczególne kierunki studiów realizowanych na WIŚiE PK:

 data publikacji: 13.05.2021 r. przez: MP, 1271 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/