rozmiar

kontrast

 Studia podyplomowe 

 

  • Budowa, eksploatacja i modernizacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych

  • Zarządzanie infrastrukturą komunalną w inteligentnych miastach (SMART CITIES)

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat studiów podyplomowych przedstawionymi poniżej.

 


Tytuł studiów:

„Budowa, eksploatacja i modernizacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych”

Patronat - Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"        

Opis studiów: 

Celem studiów podyplomowych jest stworzenie możliwości pogłębienia i uaktualnienia wiadomości z zakresu projektowania elementów systemów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zagadnień, z którymi spotykają się na co dzień służby eksploatacyjne przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji.

Szybka urbanizacja zlewni sprawia, że dynamika branży wodo-kanalizacyjnej w Polsce stale rośnie. Rozwój nowych technologii np. nowoczesne energooszczędne urządzenia wodno-kanalizacyjne, kompleksowe systemy monitoringu dostawy wody i utylizacji ścieków czy innowacyjne systemy renowacji i budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych są odpowiedzią na istniejące uwarunkowania zewnętrzne np.  spadek zapotrzebowania na wodę, zmiany klimatyczne, jak również zmieniające się uwarunkowania prawne funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Tym i innym zagadnieniom np. umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych na modernizację i rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, poświęcone są studia podyplomowe. Myślą przewodnią konstrukcji programu Studium było zawarcie w nim zagadnień, z którymi spotykają się na co dzień projektanci, kierownictwo i służby eksploatacyjne przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji. Dotyczą one zarówno systemów sieciowych (wodociągowych i kanalizacyjnych), jak również obiektów typu ujęcia wody, zbiorniki,  pompownie itp. (np. gospodarka wodami opadowymi, wtórne skażenie wody wodociągowej, zasady przyjmowania ścieków do miejskich systemów kanalizacyjnych od uciążliwych podmiotów, ocena stanu technicznego infrastruktury i jej renowacja czy ryzyko w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych.

Oferta kierowana jest do osób pracujących w biurach projektowych,  samorządach lokalnych i administracji,  kadry menagerów miejskich, w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej jak również do osób pragnących pozyskać, rozszerzyć wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu inteligentnego zarządzania nowoczesnym miastem.

Studia podyplomowe „Budowa, eksploatacja i modernizacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych” obejmują dwa semestry: semestr zimowy - rok akademicki 2018/2019, semestr letni - rok akademicki 2018/2019.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń oraz konwersatoriów i odbywają się w piątki i soboty co dwa tygodnie, od godziny 9:00.

Kadrę nauczycieli akademickich stanowią autorytety polskich uczelni oraz sektora gospodarczego w przedmiotowej tematyce.

 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe:

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii Środowiska

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

 

Termin i zasady rekrutacji oraz sposób zawiadomienia kandydata o wyniku postepowania kwalifikacyjnego:

Rekrutacja odbywa się w terminie od 3.01.2019 roku droga telefoniczną lub mailową.

  • Kryteria kwalifikacji: O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby mające kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia.

Wymagany komplet dokumentów: dyplom ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, po kwalifikacji umowa cywilno-prawna należy dostarczyć do sekretariatu Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska , ul. Warszawska 24 31-155 Kraków, tel.   12 628 28 76,

 

Termin i zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Studia  całkowicie płatne: 3.750,00

1. semestr - 2000 PLN
2. semestr - 1750 PLN

Wysokość opłat ustala Rektor na wniosek Dziekana Wydziału.

Opłata obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały dydaktyczne i wystawienie dyplomu. Opłata powinna być uiszczona w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Istnieje możliwość zapłaty w ratach.  Opłatę uważa się za dokonaną z chwilą wpływu należności na konto bankowe Uczelni. Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadku, gdy:

  • słuchacz złoży na piśmie rezygnację ze studiów przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych,
  • zajęcia dydaktyczne nie rozpoczęły się.

Po rozpoczęciu zajęć, w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek słuchacza, decyzją Dziekana Wydziału opłata podlega zwrotowi w proporcjonalnej części, na zasadach określonych w umowie.

 

Wzory dokumentów do pobrania:

Karta zgłoszenia na studia podyplomowe (zał.1)

 

Harmonogram zajęć:

Zajęcia w semestrze zimowym  rozpoczną się od 12.10.2018 r, w semestrze letnim 15.02.2019 r. Terminy zjazdów dla słuchaczy studiów podyplomowych ogłaszane są dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.

 

Uchwalony program kształcenia studiów podyplomowych oraz dokumentacja kształcenia:

Spis przedmiotów i prowadzących zajęcia (zał. 2 i 3)

Efekty kształcenia (zał. 4)

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych:

Studia podyplomowe kończy egzamin + praca dyplomowa.

 

Dane osobowe i kontaktowe kierownika studiów podyplomowych, pracownika prowadzącego administrację studiów, jednostki organizacyjnej prowadzącej studia:

Organizator studiów podyplomowych:

Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Wodociągów, Kanalizacji  i Monitoringu Środowiska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,

Kierownik:

Dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK

tel.    12 628 28 71, 605245055
jadwiga.krolikowska@pk.edu.pl

Osoba do kontaktu:

mgr Agnieszka Kalfas – Fima
Tel.   12 628 28 30
aga@vistula.wis.pk.edu.pl

 


 

Tytuł studiów:

„Zarządzanie infrastrukturą komunalną w inteligentnych miastach (SMART CITIES)”

Patronat - Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"     

Opis studiów

 

https://www.thingworx.com/ecosystem/markets/smart-connected-systems/smart-cities/

Celem Studiów podyplomowych jest stworzenie możliwości pozyskania wiedzy i umiejętności w zakresie wprowadzania w praktyce idei miast inteligentnych. Według ONZ do 2050 r. dwie trzecie ludności świata ma mieszkać w miastach, co wymusza nowe technologie, inteligentne rozwiązania wspierające mieszkańców i władze w zarządzaniu infrastrukturą. Jak nowe technologie rozwijają miasto, gwarantują bezpieczeństwo mieszkańcom oraz wskazanie najbardziej efektywnych metod analizowania danych, przewidywania problemów i koordynowania zasobów to główne zagadnienia w ramach Studiów.

 

 Miasta potrzebują inteligentnych rozwiązań na wielu płaszczyznach szeroko pojętej infrastruktury. Programem Studiów koncentruje się w szczególności na systemach zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków oraz gospodarce odpadami, zrównoważonym zarządzaniu zasobami.

Oferta kierowana jest do osób pracujących w samorządach lokalnych i administracji,  kadry menagerów miejskich, w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej jak również do osób pragnących pozyskać, rozszerzyć wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu inteligentnego zarządzania nowoczesnym miastem.

Studia podyplomowe „Zarządzanie infrastrukturą komunalną w inteligentnych miastach („SMART CITIES)” obejmują dwa semestry: semestr zimowy - rok akademicki 2018/2019, semestr letni - rok akademicki 2018/2019.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń oraz konwersatoriów i odbywają się w piątki i soboty co dwa tygodnie, od godziny 900.

Kadrę nauczycieli akademickich stanowią autorytety polskich uczelni oraz sektora gospodarczego.

 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe:

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii Środowiska

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

 

Termin i zasady rekrutacji oraz sposób zawiadomienia kandydata o wyniku postepowania kwalifikacyjnego:

Rekrutacja odbywa się w terminie od 3.01.2019 roku droga telefoniczną lub mailową.

  • Kryteria kwalifikacji O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby mające kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia.

Wymagany komplet dokumentów: dyplom ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, po kwalifikacji umowa cywilno-prawna należy dostarczyć do sekretariatu Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska , ul. Warszawska 24 31-155 Kraków, tel. 12 628 28 76.

 

Termin i zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Studia  całkowicie płatne: 3.750,00

1. semestr - 2000 PLN
2. semestr - 1750 PLN

Wysokość opłat ustala Rektor na wniosek dziekana wydziału.

Opłata obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały dydaktyczne i wystawienie dyplomu. Opłata powinna być uiszczona w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Istnieje możliwość zapłaty w ratach.  Opłatę uważa się za dokonaną z chwilą wpływu należności na konto bankowe Uczelni.   Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadku, gdy:

  • słuchacz złoży na piśmie rezygnację ze studiów przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych,
  • zajęcia dydaktyczne nie rozpoczęły się.

Po rozpoczęciu zajęć, w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek słuchacza, decyzją Dziekana Wydziału opłata podlega zwrotowi w proporcjonalnej części, na zasadach określonych w umowie.

 

Wzory dokumentów do pobrania:

 

Harmonogram zajęć:

Zajęcia w semestrze zimowym rozpoczną się od 19.10.2018 r, w semestrze letnim 22.02.2019 r. Terminy zjazdów dla słuchaczy studiów podyplomowych ogłaszane są dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.

 

Uchwalony program kształcenia studiów podyplomowych oraz dokumentacja kształcenia:

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych:

Studia podyplomowe kończy egzamin + praca dyplomowa.

 

Dane osobowe i kontaktowe kierownika studiów podyplomowych, pracownika prowadzącego administrację studiów, jednostki organizacyjnej prowadzącej studia.

Organizator studiów podyplomowych:

Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Wodociągów, Kanalizacji  i Monitoringu Środowiska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,

Kierownik:

Dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK

tel.    12 628 28 71, 605245055
jadwiga.krolikowska@pk.edu.pl

Osoba do kontaktu:

mgr Agnieszka Kalfas – Fima
Tel.   12 628 28 30
aga@vistula.wis.pk.edu.pl

 

      
ostatnia modyfikacja: 11.06.2019 r. 60653 odsłon

NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2022 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt