rozmiar

kontrast

 Standard klimatyczny

Naukowcy z PK przygotują opracowanie o nazwie „Standard klimatyczny” dla istniejących i planowanych budynków użyteczności publicznej w Krakowie. Stosowanie zawartych w nim wytycznych pozwoli ograniczyć emisyjność i zużycie energii. Umowę w tej sprawie podpisali dzisiaj dziekan WIŚIE PK dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK oraz dr hab. inż. Marek Bogacki, prof. AGH, zastępca dyrektora jednostki miejskiej Klimat-Energia-Gospodarka Wodna.

 

 

fot. Jan Zych

Z ramienia WISIE PK w spotkaniu wzięli udział prodziekani dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk oraz dr inż. Jarosław Müller, a także mgr inż. Ireneusz Żmuda. Dzięki wykorzystaniu technologii zdalnej był także obecny dr hab. inż. Paweł Ocłoń prof. PK, Dyrektor Centrum Doskonalenia Badań Naukowych PK. – Ze względu na szerokie spektrum problemowe poszczególne punkty umowy będą opracowywane przez interdyscyplinarne zespoły naukowców wywodzących się z różnych wydziałów Politechniki przy współpracy z odpowiednimi jednostkami Urzędu Miasta – wyjaśniał dr inż. Jarosław Müller – Stąd obecność w zespole kolegów i koleżanek z Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Architektury czy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki.

 

Umowa przewiduje, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy opracowane zostaną: 

  • standardy energetyczne i mikroklimat otoczenia (m.in.: zaproponowanie minimalnych standardów energetycznych dla różnych kategorii budynków użyteczności publicznej, opracowanie rekomendowanych do zastosowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych – przykładowe rozwiązania, analiza opłacalności przedsięwzięć termomodernizacyjnych, analiza możliwości zastosowania OZE dla różnych kategorii budynków użyteczności publicznej, określenie standardów w zakresie kształtowania różnych typów budynków użyteczności publicznej, w tym ich geometrii z uwzględnieniem uwarunkowań klimatycznych, określenie standardów w zakresie zagospodarowania przestrzeni wokół obiektów architektonicznych z uwzględnieniem uwarunkowań mikroklimatycznych i innych uwarunkowań środowiskowych);
  • standardy optymalnego klimatu wewnętrznego (m.in. opracowanie wytycznych dotyczących sposobu osiągnięcia optymalnego poziomu komfortu cieplnego, jakości powietrza wewnętrznego, komfortu akustycznego, wizualnego, jakości oświetlenia, i ergonomii budynku – wraz ze zdefiniowaniem minimalnych kryteriów i sposobu oceny wspomnianych parametrów);
  • standardy związane z przeciwdziałaniem nadmiernej insolacji budynków (m.in. rekomendacja sposobów przeciwdziałania nadmiernej insolacji budynków wraz z uwarunkowaniami ich stosowania);
  • standardy w zakresie adaptacji budynku i jego otoczenia do możliwości zagospodarowania wód opadowych (m.in. opracowanie wstępnych wytycznych w zakresie: miejscowego i powierzchniowego retencjonowania wód opadowych, wykorzystania wody szarej, budowy ogrodów deszczowych i innego typu niebiesko-zielonej infrastruktury);
  • standardy w zakresie ograniczenia zużycia wody pitnej w budynkach (m.in. rekomendacje rozwiązań technicznych i organizacyjnych możliwych do zastosowania wraz z ich uwarunkowaniami, mających na celu zmniejszenie zużycia wody pitnej w budynkach);
  • standardy w zakresie zielonego otoczenia budynków (m. in. rekomendacje w zakresie tworzenia: stref wypoczynku/relaksu/zabawy/edukacji, kształtowania przyjaznego człowiekowi mikroklimatu, siedlisk dla zwierząt, przestrzeni zmniejszającej albedo gruntu)
  • standardy uwarunkowań architektonicznych i urbanistycznych (m.in. rekomendacje w zakresie sposobu prowadzenia przedsięwzięć termomodernizacyjnych [procedury] w różnych uwarunkowaniach architektoniczno-urbanistycznych, środowiskowych, technicznych i innych).

 

Do połowy przyszłego roku potrwa kolejny etap prac, w ramach którego badacze z Politechniki stworzą:

  • standardy w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego oraz przygotowania dokumentacji projektowej (m.in.: optymalizacja procedur związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i odbiorem inwestycji, wytyczne w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej);
  • standardy w zakresie stosowanych materiałów i technologii, które spełniają założenia zrównoważonego rozwoju oraz są zgodne z ideą zero waste (m.in. rekomendacje dotyczące technologii i materiałów w pełni recyklingowanych, produkowanych w pobliżu budowanego/modernizowanego budynku, o niskim śladzie węglowym).

Umowa obejmuje również roczny okres „gwarancji” polegającej na uaktualnieniu zapisów opracowania do zmieniających się przepisów.

 

Jak podkreślał dr hab. inż. Marek Bogacki, prof. AGH, zastępca dyrektora KEGW – Zależy nam na przyspieszeniu procesu termomodernizacji i adaptacji do zmian klimatycznych miejskich budynków użyteczności publicznej. Planujemy korekty do istniejącego modelu organizacji systemu inwestycji w tym obszarze. Chodzi o to, aby tak zoptymalizować proces inwestycyjny, by termomodernizacja budynków miejskich miała charakter kompleksowy zarówno w kontekście spełnienia obowiązujących standardów energetycznych, jak i sanitarnych, przeciwpożarowych, dostępności, klimatycznych i innych – zaznacza. Wystandaryzowanie procedur termomodernizacji ma określić i narzucić inwestorom sposoby termomodernizacji. – Standardy będą dotyczyć zarówno procedur przygotowania inwestycji, stosowanych technologii, jak i elementów funkcjonalnych budynku. Chcemy patrzeć na budynki użyteczności publicznej wielowymiarowo. Mają one służyć ludziom w sposób najbardziej optymalny i przyjazny. Nie zawsze musi to oznaczać energooszczędność za wszelką cenę. Ważne, żeby człowiek, który w tym budynku przebywa, czuł się w nim dobrze i żeby ten budynek dla niego był zdrowy – podkreśla prof. Bogacki.

Opracowanie ma dotyczyć nowych i istniejących budynków, „w tym budynków będących zabytkami, a także zlokalizowanych w historycznym układzie urbanistycznym lub na terenie objętym parkiem kulturowym”.

 

Jest to początek sformalizowanej, zaplanowanej na dłuższy okres współpracy pomiędzy powołaną półtora roku temu jednostką miejską odpowiedzialną za adaptację Krakowa do skutków zmian klimatycznych, a Politechniką, w szczególności Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki.

 

fot. Jan Zychdata publikacji: 04.10.2021 r. przez: MP, 214 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2021 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt