Gratulacje dla Profesora Dawida Talera na Radzie Wydziału

Dzisiejszą Radę Wydziału Inżynierii Środowiska PK rozpoczęło wręczenie listu gratulacyjnego prof. dr hab. inż. Dawidowi Talerowi, który w ubiegłym tygodniu otrzymał nominację profesorską z rąk Prezydenta RP.

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, pogratulował najmłodszemu z grona profesorów WIŚ słowami listu: "Społeczność akademicka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej z głęboką dumą i autentyczną radością przyjęła wiadomość o nadaniu Panu tytułu profesora nauk technicznych. Nominacja profesorska w tak młodym wieku stanowi wyraz uznania dla ogromnej wiedzy, wyjątkowej aktywności naukowej potwierdzonej imponującym dorobkiem, budzi także podziw i wielki szacunek w świecie akademickim. Proszę zatem, aby zechciał Pan Profesor przyjąć najserdeczniejsze gratulacje wraz z życzeniami wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji i zadowolenia z przyszłych dokonań w sferze zawodowej."

 

   

 

Prof. dr hab. inż. Dawid Taler od października 2011 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

Urodził się dnia 21 grudnia 1974 roku w Przeworsku. Szkołę podstawową nr 90 w Krakowie ukończył w 1989 roku. Następnie podjął naukę w Technikum Mechanicznym nr 1 im S. Humberta przy Al. Mickiewicza. Dyplom Technika Mechanika w zakresie Budowy Maszyn uzyskał w 1994 roku. Studia magisterskie na kierunku inżynieria środowiska, specjalność Urządzenia Cieplne i Zdrowotne, ukończył w 1999 roku z wynikiem bardzo dobrym. Po ukończeniu studiów, od 1 października 1999 roku, podjął pracę na stanowisku asystenta naukowo--dydaktycznego w Katedrze Maszyn i Urządzeń Energetycznych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracę doktorską pt. ,,Teoretyczna i eksperymentalna analiza wymienników ciepła o powierzchniach rozwiniętych’’ obronił dnia 11 stycznia 2002 roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskując stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika w specjalności maszyny i urządzenia energetyczne. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, specjalność maszyny i urządzenia energetyczne uzyskał dnia 20 listopada 2009 roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na podstawie oceny ogólnej dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. ,,Dynamika rurowych wymienników ciepła’’.

Specjalizuje się w wymianie ciepła i ogrzewnictwie. Szczególne miejsce w jego działalności naukowo-badawczej zajmuje modelowanie wymienników ciepła oraz maszyn i urządzeń energetycznych. Autor 3 oraz współautor 5 monografii i książek naukowych, z których 3 opublikowane zostały w języku angielskim. Opublikował również 14 dużych rozdziałów w książkach zagranicznych oraz 16 rozdziałów w książkach krajowych. Jest autorem lub współautorem ponad dwustu trzydziestu artykułów z zakresu wymiany ciepła, technologii energetycznych, energetyki cieplnej oraz z analizy procesów cieplnych zachodzących w urządzeniach energetycznych. Ponad 45 prac opublikowanych zostało w czasopismach z listy JCR (lista A MNiSW). Brał czynny udział w 40 konferencjach zagranicznych, 35 międzynarodowych konferencjach w Polsce oraz w 22 konferencjach krajowych. Jest współautorem 3 patentów. Wyniki swoich badań wielokrotnie wdrożył w elektrociepłowniach i elektrowniach, m. in. brał udział we wdrożeniu komputerowych układów monitorowania cieplno-przepływowych i wytrzymałościowych warunków pracy dużych kotłów energetycznych oraz bloku ograniczeń termicznych. Również jego prace dotyczące poprawy elastyczności bloków cieplnych znalazły zastosowanie w praktyce.

Prof. dr hab. inż. Dawid Taler zalicza do swoich najważniejszych osiągnięć naukowych opracowanie metod i programów do modelowania i identyfikacji procesów przepływowo-cieplnych w wymiennikach rurowych oraz ich eksperymentalną weryfikację, w tym opracowanie nowych korelacji na liczbę Nusselta dla laminarnego, przejściowego i burzliwego przepływu płynu wewnątrz rur. Dla przepływu burzliwego zaproponował również nowe korelacje na współczynnik strat tarcia. Opracował nowe metody modelowania matematycznego wymienników rurowych o krzyżowym przepływie czynników wykonanych z rur gładkich bez żeber lub rur ożebrowanych oraz wymienników lamelowych.

Ważne miejsce w jego działalności naukowo-badawczej zajmuje identyfikacja procesów przepływowo-cieplnych w wymiennikach rurowych oraz układy automatycznego sterowania ich pracą. Opracował metody do jednoczesnego wyznaczania korelacji na współczynniki wnikania ciepła dla czynników przepływających wewnątrz i na zewnątrz rur w wymienniku ciepła na podstawie danych eksperymentalnych. Zaproponował metodę wyznaczania korelacji na liczbę Nusselta od strony powietrza w wymiennikach rurowych z żebrami ciągłymi (w wymiennikach lamelowych) przy zastosowaniu modelowania CFD. Opracował metodę wyznaczania termicznego oporu kontaktowego między rurą a podstawą żebra.

Do ważnych zagadnień rozwiązanych przez profesora Talera należą ustalone i nieustalone problemy wymiany ciepła występujące w wymiennikach ciepła. Opracował i zbudował układ automatycznej regulacji temperatury czynnika w lamelowym wymienniku ciepła, bazujący na modelu matematycznym wymiennika. Temperatura cieczy na wylocie z wymiennika regulowana jest za pomocą sterowania liczbą obrotów wentylatora. Z przeprowadzonych badań eksperymentalnych wynika, że opracowany układ regulacji wykazuje korzystniejsze właściwości w porównaniu z regulatorem cyfrowym PID.

Rozwiązał trójwymiarowe ustalone zagadnienie odwrotne występujące w przegrzewaczach kotłów. Na podstawie pomiaru temperatury pary na wylocie z przegrzewacza i w kilku punktach usytuowanych na drodze przepływu pary można wyznaczyć współczynnik wnikania ciepła od strony spalin oraz temperaturę pary na wlocie do przegrzewacza.

Był promotorem w 6 przewodach doktorskich, z których 2 zostały wyróżnione. Za wyróżniającą działalność naukową otrzymał 6 Nagród Rektora, 2 w AGH i 4 w PK.

Jego hobby to turystyka krajowa i zagraniczna oraz tenis stołowy.data publikacji: 15.03.2017 r. przez: MP, 2861 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt