rozmiar

kontrast

 Gratulacje dla Profesora Dawida Talera na Radzie Wydziału

Dzisiejszą Radę Wydziału Inżynierii Środowiska PK rozpoczęło wręczenie listu gratulacyjnego prof. dr hab. inż. Dawidowi Talerowi, który w ubiegłym tygodniu otrzymał nominację profesorską z rąk Prezydenta RP.

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, pogratulował najmłodszemu z grona profesorów WIŚ słowami listu: "Społeczność akademicka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej z głęboką dumą i autentyczną radością przyjęła wiadomość o nadaniu Panu tytułu profesora nauk technicznych. Nominacja profesorska w tak młodym wieku stanowi wyraz uznania dla ogromnej wiedzy, wyjątkowej aktywności naukowej potwierdzonej imponującym dorobkiem, budzi także podziw i wielki szacunek w świecie akademickim. Proszę zatem, aby zechciał Pan Profesor przyjąć najserdeczniejsze gratulacje wraz z życzeniami wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji i zadowolenia z przyszłych dokonań w sferze zawodowej."

 

   

 

Prof. dr hab. inż. Dawid Taler od października 2011 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

Urodził się dnia 21 grudnia 1974 roku w Przeworsku. Szkołę podstawową nr 90 w Krakowie ukończył w 1989 roku. Następnie podjął naukę w Technikum Mechanicznym nr 1 im S. Humberta przy Al. Mickiewicza. Dyplom Technika Mechanika w zakresie Budowy Maszyn uzyskał w 1994 roku. Studia magisterskie na kierunku inżynieria środowiska, specjalność Urządzenia Cieplne i Zdrowotne, ukończył w 1999 roku z wynikiem bardzo dobrym. Po ukończeniu studiów, od 1 października 1999 roku, podjął pracę na stanowisku asystenta naukowo--dydaktycznego w Katedrze Maszyn i Urządzeń Energetycznych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracę doktorską pt. ,,Teoretyczna i eksperymentalna analiza wymienników ciepła o powierzchniach rozwiniętych’’ obronił dnia 11 stycznia 2002 roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskując stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika w specjalności maszyny i urządzenia energetyczne. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, specjalność maszyny i urządzenia energetyczne uzyskał dnia 20 listopada 2009 roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na podstawie oceny ogólnej dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. ,,Dynamika rurowych wymienników ciepła’’.

Specjalizuje się w wymianie ciepła i ogrzewnictwie. Szczególne miejsce w jego działalności naukowo-badawczej zajmuje modelowanie wymienników ciepła oraz maszyn i urządzeń energetycznych. Autor 3 oraz współautor 5 monografii i książek naukowych, z których 3 opublikowane zostały w języku angielskim. Opublikował również 14 dużych rozdziałów w książkach zagranicznych oraz 16 rozdziałów w książkach krajowych. Jest autorem lub współautorem ponad dwustu trzydziestu artykułów z zakresu wymiany ciepła, technologii energetycznych, energetyki cieplnej oraz z analizy procesów cieplnych zachodzących w urządzeniach energetycznych. Ponad 45 prac opublikowanych zostało w czasopismach z listy JCR (lista A MNiSW). Brał czynny udział w 40 konferencjach zagranicznych, 35 międzynarodowych konferencjach w Polsce oraz w 22 konferencjach krajowych. Jest współautorem 3 patentów. Wyniki swoich badań wielokrotnie wdrożył w elektrociepłowniach i elektrowniach, m. in. brał udział we wdrożeniu komputerowych układów monitorowania cieplno-przepływowych i wytrzymałościowych warunków pracy dużych kotłów energetycznych oraz bloku ograniczeń termicznych. Również jego prace dotyczące poprawy elastyczności bloków cieplnych znalazły zastosowanie w praktyce.

Prof. dr hab. inż. Dawid Taler zalicza do swoich najważniejszych osiągnięć naukowych opracowanie metod i programów do modelowania i identyfikacji procesów przepływowo-cieplnych w wymiennikach rurowych oraz ich eksperymentalną weryfikację, w tym opracowanie nowych korelacji na liczbę Nusselta dla laminarnego, przejściowego i burzliwego przepływu płynu wewnątrz rur. Dla przepływu burzliwego zaproponował również nowe korelacje na współczynnik strat tarcia. Opracował nowe metody modelowania matematycznego wymienników rurowych o krzyżowym przepływie czynników wykonanych z rur gładkich bez żeber lub rur ożebrowanych oraz wymienników lamelowych.

Ważne miejsce w jego działalności naukowo-badawczej zajmuje identyfikacja procesów przepływowo-cieplnych w wymiennikach rurowych oraz układy automatycznego sterowania ich pracą. Opracował metody do jednoczesnego wyznaczania korelacji na współczynniki wnikania ciepła dla czynników przepływających wewnątrz i na zewnątrz rur w wymienniku ciepła na podstawie danych eksperymentalnych. Zaproponował metodę wyznaczania korelacji na liczbę Nusselta od strony powietrza w wymiennikach rurowych z żebrami ciągłymi (w wymiennikach lamelowych) przy zastosowaniu modelowania CFD. Opracował metodę wyznaczania termicznego oporu kontaktowego między rurą a podstawą żebra.

Do ważnych zagadnień rozwiązanych przez profesora Talera należą ustalone i nieustalone problemy wymiany ciepła występujące w wymiennikach ciepła. Opracował i zbudował układ automatycznej regulacji temperatury czynnika w lamelowym wymienniku ciepła, bazujący na modelu matematycznym wymiennika. Temperatura cieczy na wylocie z wymiennika regulowana jest za pomocą sterowania liczbą obrotów wentylatora. Z przeprowadzonych badań eksperymentalnych wynika, że opracowany układ regulacji wykazuje korzystniejsze właściwości w porównaniu z regulatorem cyfrowym PID.

Rozwiązał trójwymiarowe ustalone zagadnienie odwrotne występujące w przegrzewaczach kotłów. Na podstawie pomiaru temperatury pary na wylocie z przegrzewacza i w kilku punktach usytuowanych na drodze przepływu pary można wyznaczyć współczynnik wnikania ciepła od strony spalin oraz temperaturę pary na wlocie do przegrzewacza.

Był promotorem w 6 przewodach doktorskich, z których 2 zostały wyróżnione. Za wyróżniającą działalność naukową otrzymał 6 Nagród Rektora, 2 w AGH i 4 w PK.

Jego hobby to turystyka krajowa i zagraniczna oraz tenis stołowy.data publikacji: 15.03.2017 r. przez: MP, 3560 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2021 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt