Wydział Inżynierii  Środowiska

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

 
tytuł studiów: „Zarządzanie  i audytowanie Systemami Zaopatrzenia w Wodę oraz Usuwania i Unieszkodliwiania Ścieków, ekonomiczne i techniczne aspekty ich rozwoju”
 
Charakterystyka studiów:
Myślą przewodnią konstrukcji programu Studium było zawarcie w nim zagadnień, z którymi spotyka się na co dzień kierownictwo, służby eksploatacyjne przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji. Dotyczą one zarówno systemów sieciowych – wodociągowych i kanalizacyjnych, jak i takich obiektów jak ujęcia wody, zbiorniki,  pompownie itp. (np. gospodarka wodami opadowymi, wtórne skażenie wody wodociągowej, zasady przyjmowania ścieków do miejskich systemów kanalizacyjnych od uciążliwych podmiotów, ocena stanu technicznego infrastruktury i jej renowacja czy ryzyko w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych). Szczególny akcent będzie położony na audytowanie i sprawne zarządzanie eksploatowanymi systemami oraz umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych na modernizację i rozbudowę infrastruktury podziemnej, w celu dostosowania obecnie wypełnianych standardów do standardów unijnych.

Program studiów:
Program studiów obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów: Wybrane zagadnienia z ekonomiki ochrony wód, Komputerowe wspomaganie procesu eksploatacji, Energochłonność obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, Pomiary, sterowanie i gospodarka wodomierzowa w wodociągach i kanalizacji, Podstawy zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i unieszkodliwiania ścieków, Monitoring jakości wody i ścieków, Renowacja ujęć wody i modernizacja stacji uzdatniania wody, Prognozowanie trendów zużycia wody, Ochrona źródeł wody – stacje osłonowe, Podstawy systemowej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych, Ścieki opadowe – charakterystyka ilościowa i jakościowa, sposoby zagospodarowania, Zasady przyjmowania ścieków do miejskich systemów kanalizacyjnych od uciążliwych podmiotów (zakładów przemysłowych, obiektów leczniczych itp.) , Gospodarka osadowa na oczyszczalniach ścieków – stan obecny i perspektywa rozwoju, Ocena stanu technicznego kanałów i przyczyny ich awaryjności, Wtórne skażenie wody wodociągowej, Renowacja przewodów wodo-ciągowych i kanalizacyjnych, Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, Ryzyko w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych, Modelowanie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, Zagadnienia prawne i pozyskiwanie środków finansowych z U.E.

Czas trwania:
         liczba semestrów: 2 
         I termin:   od październik  2010  do czerwca 2011
         II termin:  od październik 2011  do czerwca 2012
        III termin:  od październik 2012  do czerwca 2013
 
Zasady naboru:
 • Terminy składania dokumentów: 15 listopada 2010
 • Kryteria kwalifikacji: Ukończone studia wyższe (należy okazać dyplom)
 • Wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, po kwalifikacji umowa cywilno-prawna
 • Druki formularzy: -
 • Limit miejsc: 24 w każdym terminie
 • Miejsce zgłoszeń: adres tel., fax., e-mail.
  Politechnika Krakowska
  Wydział Inżynierii Środowiska
  Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
  ul. Warszawska 24
  31-155 Kraków
  tel.    12 628 28 76,
  fax.   12 632 87 10
 • Osoby przyjmujące zgłoszenia:
  dr inż. Jadwiga Królikowska,
  tel.    12 628 28 71,
  jkapcia@vistula.wis.pk.edu.pl
  mgr Agnieszka Kalfas – Fima
  Tel.   12 628 28 30
  fax.   12 628 20 42
  aga@vistula.wis.pk.edu.pl
Opłaty:
Studia  częściowo płatne -  w 80% współfinansowane ze środków unijnych.
Kierownik studiów: dr inż. Jadwiga Królikowska
Sekretarz studiów:   mgr Agnieszka Kalfas - Fima
Informacje dodatkowe:
- zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie
- sposób zaliczenia: egzamin + praca dyplomowa
- studenci otrzymają materiały od prowadzących zajęcia
- studenci zobowiązani są podpisać umowę cywilno – prawną, zobowiązującą ich do
  uczestnictwa w co najmniej 80% godzin dydaktycznych po rygorem zwrotu kosztów
  studiów
- istnieje możliwość częściowego dofinansowania noclegów
- studia przeznaczone są wyłącznie dla pracowników i właścicieli przedsiębiorstw. Pracownicy urzędów, instytucji publicznych, itp. nie mogą w nich uczestniczyć.
       
ostatnia modyfikacja: 05.06.2014 r. 18250 odsłon
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(w dni robocze poza czwartkiem)

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna
    I i II st.
III p. pok. 329, p. Agnieszka Klimala
klimala@wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna
    I st.
kierunek: energetyka II st.
III p. pok. 329, p. Ilona Solińska ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: budownictwo
III p. pok. 332, p. Anna Hodbod
hodbod@wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
III p. pok. 328, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
III p. pok. 328, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
III p. pok. 328, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

POMOC MATERIALNA, STYPENIA, SPRAWY SOCJALNE:
III p. pok. 332, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
hodbod@wis.pk.edu.pl

ODBIóR DYPLOMóW, STUDIA III STOPNIA:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt